null Farledsavgiften sänks

Farledsavgiften sänks

Tiedote 27.09.2007 14.36 sv

Farledsavgiften sänks med i medeltal 10 procent. De totala intäkterna från de avgifter som uppbärs av fartyg i handelssjöfart har varit större än vad skötseln av de uppgifter som finansieras med avgifterna förutsätter.

Under 2007 uppskattar man att farledsavgifterna tar in 82,5 miljoner euro. Summan har en övertäckning på drygt 7 miljoner euro. Med avgiften finansieras uppgifter inom Sjöfartsverket som anknyter till farledsunderhåll, isbrytning och fartygstrafikservice.

Det är inskrivet i regeringsprogrammet att farledsavgiften skall sänkas. Avsikten är att ändringen av lagen om farledsavgifter träder i kraft den 1 januari 2008.

Förändringen gäller både enhetspriset för avgiften och den största avgiften per fartygsbesök. Den sänkta avgiften gäller alla typer av fartyg. Avgiften för fartyg som hör till de två högsta isklasserna och alltså minst behöver isbrytarhjälp sänks emellertid litet mer än för de andra. Avgifterna som uppburits av dem har proportionellt sett ökat mest.


Ytterligare uppgifter:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324