null Felpoäng för trafikförseelser tas i övervägande

Felpoäng för trafikförseelser tas i övervägande

Tiedote 19.06.2007 15.29 sv

Kommunikationsministeriet utreder det bästa sättet att hantera följderna av upprepade trafikförseelser. Man kan utveckla det nu gällande systemet som är baserat på antalet förseelser. Alternativet är att man börjar poängsätta förseelserna enligt hur allvarliga de är.

Ministeriet har bett aktörerna inom trafiksektorn att ge utlåtanden om systemet med felpoäng till slutet av augusti. Ministeriet beslutar om fortsättningen då utlåtandena kommit in.

Systemet med felpoäng skulle gälla förseelser som enskilt inte i sig leder till körförbud. I den nya modellen kan man bättre än för närvarande beakta skillnader i hur allvarliga de lindriga trafikförseelserna är. Gärningar som allvarligt försämrar trafiksäkerheten skulle om de upprepas leda till körförbud snabbare än för närvarande. På motsvarande sätt skulle den nya modellen tillåta fler av de allra lindrigaste förseelserna innan körförbud meddelas.

I systemet med felpoäng poängsätts förseelserna enligt hur allvarliga de är. Poäng kan ges till exempel på skalan 1-3. Körförbud kan meddelas till exempel då man fått åtta poäng för förseelser. För nya förare leder felen till körförbud redan tidigare. Tidsgränsen för när felen föråldras kunde vara till exempel tre år. Enligt ministeriets preliminära uppskattning leder det nya systemet ändå inte nödvändigtvis till att trafiksäkerheten blir avsevärt bättre.

De allvarligaste brotten som rattfylleri, grovt rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten ingår inte i det planerade systemet med felpoäng. För dem meddelar en domstol också i fortsättningen körförbud på basen av en gärning. Dessutom kan polisen fortsättningsvis meddela körförbud på basen av ett brott om det tyder på allvarlig hänsynslöshet.

Finlands nuvarande system med körförbud på grund av upprepade trafikförseelser baseras på antalet förseelser. Körförbud meddelas om föraren gjort sig skyldig till tre förseelser under ett år eller fyra förseelser under två år. För nya förare är gränsen för åtgärder en förseelse mindre. Körförbudet meddelas av polisen och har en längd av 1-6 månader. Alla förseelser är lika värda. Fordonsförvaltningscentralen AKE skickar en påminnelsebrev åt föraren innan han nått det antal förseelser som leder till körförbud.

Fordonsförvaltningscentralen har gjort en utredning av hur väl medborgarna känner till det nuvarande systemet med körkortspåföljd. Av alla de svarande kände nästan 60 procent till systemet, av dem som fått en påminnelse 84 procent. Systemet med körkortspåföljd anses vara rättvist, klart och förståeligt och man önskar mer information om det. Åsikterna är delade om hur det att man känner till systemet påverkar trafikbeteendet: hälften av dem som känner till systemet anser att det inverkar på trafikbeteendet, den andra hälften gör det inte. Bland dem som fått en påminnelse är inverkan på trafikbeteendet större. Förfrågan som gjordes av TNS Gallup skickades ut till 2000 personer med körrättigheter. Svarsprocenten var endast 18.

Poängsystemen används i flera europeiska länder. I vissa system ökar poängantalet och i andra minskar det med förseelserna. Om Finland övergår till ett system med felpoäng kan det tas i bruk tidigast i början av nästa årtionde.


Ytterligare information, systemet med felpoäng:
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395
överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569 eller 0400 693 544

AKEs undersökning om systemet med körkortspåföljd:
enhetschef Sami Mynttinen, Fordonsförvaltningscentralen, tfn (09) 6185 3555 eller 0500 716 181