Finanspolitiska ministerutskottet förordar förslaget att bilda ett projektbolag för Östbanan

Pressmeddelande 28.09.2021 12.50 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 21 maj 2021 enades statens och kommunernas förhandlare om att bilda ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan. Projektbolagets ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen av det spårprojekt som gäller linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola och finansieringen av planeringen fram till byggstarten. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott behandlade bildandet av projektbolaget för statens del den 28 september 2021.

Finanspolitiska ministerutskottet anser att finska staten, med kommunikationsministern som företrädare, kan godkänna aktieägaravtalet om projektbolaget för Östbanan och att bolaget bildas tillsammans med minoritetsaktieägarna.

I projektbolaget ska delta de kommuner vars behöriga beslutsorgan fattar ett officiellt verkställbart beslut om deltagande i och finansiering av projektet på det sätt som beskrivs i aktieägaravtalet.

Finska statens finansieringsförbindelse vid bildandet ska utgöra högst 51 procent av det totala beloppet av finansieringsförbindelserna. En förutsättning för bildandet av bolaget är att statens och kommunernas finansieringsförbindelser tillsammans täcker de uppskattade kostnaderna för planeringen fram till byggstarten och för projektbolagets övriga verksamhet. De mervärdesskattefria planeringskostnaderna för projektbolaget för Östbanan uppgår enligt en preliminär uppskattning till 79 miljoner euro i alternativet Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Riktlinjen i fråga om projektbolaget för Östbanan utesluter inte att andra trafikförbindelser i östlig riktning utvecklas i framtiden. Ministerutskottet är medvetet om behovet av att utveckla tillgängligheten i östra Nyland och Sydöstra Finland samt förutsättningarna för industrins transporter.

Kommunikationsministeriet har gett Transport- och kommunikationsverket i uppdrag att genomföra en utredning om utvecklingen av näringslivets transporter i östra Nyland och Sydöstra Finland och om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft. Transport- och kommunikationsverket slutför för närvarande sin utredning.

Ytterligare information: 

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 311 2394, kommunikationsministeriet