null Finland frångår kravet på medborgarskap för handelsfartygens befälhavare

Finland frångår kravet på medborgarskap för handelsfartygens befälhavare

Tiedote 30.05.2007 13.21 sv

Kommunikationsministeriet bereder en lagförändring, enligt vilken befälhavaren på ett handelsfartyg under finsk flagg inte längre behöver vara finsk medborgare. Avsikten är att Finlands sjölag skall ändras så att den motsvarar lagstiftningen i Europeiska unionen.

Efter lagförändringen kan som befälhavare på ett finskt handelsfartyg verka en medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I praktiken bör befälhavaren i alla fall också i fortsättningen kunna finska eller svenska.

Europeiska kommissionen har ansett att kravet på medborgarskap för befälhavaren hindrar arbetstagarnas fria rörlighet och därför strider mot EU:s grundprinciper. Kravet på medborgarskap är enligt kommissionen motiverat endast i sådana fall då ett betydande utövande av offentlig makt hör till arbetsuppgifterna.

Kommunikationsministeriet har sänt förslaget till ändring av sjölagen på en omfattande remissbehandling. Man ber om utlåtanden från myndigheter och intresseorganisationer i sjöfartsbranschen senast den 12 juni.

Regeringen strävar till att lagförändringen träder i kraft så snart som möjligt.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166
överinspektör Une Tyynilä, tfn (09) 160 28662 eller 0400 183 795