null Finland i toppen för informationssäker affärsverksamhet

Finland i toppen för informationssäker affärsverksamhet

Tiedote 10.02.2016 16.17 fi sv en

I den framtidsvision som arbetsgruppen för en nationell informationssäkerhetsstrategi har gjort upp är Finland världsetta på tillförlitlighet inom digital affärsverksamhet. Arbetsgruppen överlämnade den 10 februari 2016 ett förslag till en informationssamhällsstrategi till kommunikationsminister Anne Berner.

- I en digital värld är förtroende ett livsvillkor för affärsverksamhet och en förutsättning för att vi ska våga använda digitala tjänster, till exempel åka robotbil eller utnyttja industriellt internet i vår affärsverksamhet. Informationssäkerhetsstrategin ger en gemensam grund för detta förtroende, sade kommunikationsminister Anne Berner när hon tog emot arbetsgruppens strategiutkast.

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet i ett brett samarbete berett en informationssäkerhetsstrategi. I den beskrivs det finländska informationssäkerhetsarbetet med hjälp av mål, prioriteringar och åtgärder.

Visionen i strategin är att Finland inom digital affärsverksamhet är ett konkurrenskraftigt och framstegsvänligt land där det är tryggt att ta fasta på digitaliseringens möjligheter. Dessutom har vi ett säkert samhälle där vi ingriper i företeelser som försvagar förtroendet för digital affärsverksamhet, såsom omfattande kränkningar av informationssäkerheten och integritetsskyddet i olika nät.

I strategin ställs mål för utvecklingen av det inhemska informationssäkerhetsarbetet med avseende på undersökning, mätning och uppföljning av informationssäkerhetskompetensen. I framtiden ska informationssäkerheten vara en integrerad del av olika digitala nyttigheter. I strategin förpliktas myndigheterna att hjälpa sammanslutningar och medborgare att upptäcka avvikelser i informationssäkerheten och att bidra till att förbättra informationssäkerheten.

Som en del av strategin genomförs de lagstiftningsändringar som krävs enligt det direktiv om nät- och informationssäkerhet som för närvarande bereds inom EU. I direktivet förutsätts det att varje medlemsstat utarbetar en strategi för att trygga en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i Europa.

- Om vi vill erbjuda ett hem för världens mest tillförlitliga digitala affärsverksamhet måste vi kunna stå till tjänst med säkrare och riskfriare förhållanden än våra konkurrenter. Våra chanser att lyckas med detta ökar om tillförlitlighet och tillgodoseendet av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter på nätet ses som en konkurrensfördel för hela Europa, konstaterar minister Berner.

- Strategin är utarbetad i ett brett samarbete och den präglas av en stark framtidssyn. Vi har ambitiösa mål. En gemensam vision ger en stadig grund för våra fortsatta ansträngningar, sade minister Berner när hon tackade arbetsgruppen för ett gott arbete.

Ordförande för arbetsgruppen var Olli-Pekka Rantala, avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering vid Kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen bestod av ett stort antal företrädare för företag och organisationer som arbetar med hanteringen av informationssäkerhetsrisker.

Strategin är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Förslaget till informationssäkerhetsstrategi lämnas nu vidare till statsrådet för beslut.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering, tfn 0295 342 585, förnamn.efternamn@lvm.fi, Twitter: @op_rantala

Timo Kievari, direktör för säkerhetsenheten vid avdelningen för kunskapshantering, tfn 0295 342 620, förnamn.efternamn@lvm.fi, Twitter: @TimoKievari