null Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras

Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras

Tiedote 14.01.2021 13.42 fi sv en

Instrumentbräda av en gammal bil (Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår en snar korrigering av lagen om skrotningspremie för personbilar, så att understöd beviljas för anskaffning av en ny utsläppssnål personbil, en elassisterad cykel eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik per en bil som ska skrotas. Det är fråga om en teknisk precisering av lagen för att bestämmelserna närmare ska motsvara lagens ursprungliga syfte.

Lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 trädde i kraft den 1 december 2020. Skrotningspremien är 2 000 euro när den används för anskaffning av en ny utsläppssnål bil, till exempel en elbil. Skrotningspremien kan också användas för anskaffning av en ny elassisterad cykel, en periodbiljett för kollektivtrafiken eller en mobilitetstjänst som inbegriper reserätt i kollektivtrafiken. Premien uppgår då till högst 1 000 euro.

Stopp för oönskad sammanslagning av premier

Efter att lagen trädde i kraft framgick det att man i lagen inte tillräckligt tydligt har fastställt stödets maximibelopp i fråga om den nya bil som ska skaffas, och att det i lagstiftningen inte finns något klart förbud mot att använda flera skrotningspremier för anskaffning av en bil.

Det primära syftet med lagen är att minska utsläppen från trafiken och förnya fordonsbeståndet i Finland. Skrotningspremien är en av åtgärderna i kommunikationsministeriets färdplan för fossilfria transporter.

Lagen syftar också till att stimulera bilhandeln, som har mattats av på grund av covid-19-pandemin. Lagändringen säkerställer att en enskild person inte kan få oskälig nytta genom att använda flera skrotningspremier för anskaffning av bara en ny bil.Begränsningen av antalet skrotningspremier till ett säkerställer att de medel som reserverats för skrotningspremierna räcker till för anskaffning av fler nya fordon.

Skrotningspremierna beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket. Ansökan om skrotningspremie ska lämnas in senast den 31 december 2021.

Vad händer härnäst?

Regeringen förslog den 14 januari 2021 att lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 ska ändras.

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt efter riksdagsbehandlingen och den ska tillämpas först efter att den har trätt i kraft. Lagen avses gälla till och med den 31 mars 2022.

Den ändring som föreslås i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 är av teknisk natur, och det föreslås inga andra innehållsmässiga ändringar i lagen. Därför ordnas det inte någon remissbehandling i ärendet.

Ytterligare information:

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189