Från mål till verklighet och ökad säkerhet i trafiken

Tiedote 21.02.2012 12.54 fi sv en

Den nya säkerhetsplanen för trafiken på vägarna innehåller prioriterade trafiksäkerhetsåtgärder till och med år 2014 och riktlinjer fram till år 2020.

Den 17 februari 2012 överlämnade Trafiksäkerhetsdelegationen till trafikminister Merja Kyllönen en nationell säkerhetsplan för vägtrafiken fram till slutet av år 2014. Målet är att halvera antalet dödsoffer på vägarna till år 2020 och att minska antalet skadade i trafiken med en fjärdedel jämfört med nivån år 2010. År 2010 omkom 272 personer i vägtrafiken och 7 673 personer skadades.

Rätt attityd och prestationsförmåga bakom ratten

Under de närmaste åren gäller det främst att höja förarnas prestationsförmåga och att förbättra deras beteende i trafiken. Dessutom behövs satsningar på att öka trafiksäkerheten såväl i tätorterna som ute på landsvägarna. Som exempel nämner delegationen åtgärder för att minska antalet rattfulla och antalet förare som ger sig ut i trafiken trots att de är trötta samt insatser för att förbättra bedömningen av förarnas körhälsa. Dessutom är det viktigt att förarna följer hastighetsbegränsningarna och att trafikanterna använder säkerhetsanordningar. Övriga mål är att lugna trafiken i tätorterna och att öka säkerheten på huvudvägarna.

På lång sikt betonar delegationen vikten av att forma medborgarnas attityder med hjälp av livslång trafikfostran så att kommande generationer ska ha goda förutsättningar att ta ansvar för sin egen och sina medmänniskors säkerhet. Bland faktorer som påverkar trafikmiljön tar delegationen upp en effektivare användning av intelligenta trafiklösningar som ökar säkerheten och en bättre integration av trafiksäkerhetsperspektivet i trafikplaneringen.

- Att värna om liv och hälsa är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet och det är en uppgift som gäller oss alla. De som utvecklar trafiksystemet bär ett stort ansvar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla trafikanter, men ett ännu större ansvar bär var och en av oss då vi rör oss på vägarna. Vi måste följa regle rna och ta hänsyn till varandra för att trafiken ska löpa som planerat, uppmanar trafikminister Merja Kyllönen. - Av de enskilda åtgärderna i planen anser jag att den viktigaste är att sänka promillegränsen till 0,2 promille. Det är inte bara en regel, utan en attityd: trafik och alkohol passar inte ihop, påpekar minister Kyllönen.

Delegationen vill säkerställa att planen genomförs och att målen i den uppnås och föreslår därför att ett indikatorsystem ska tas i bruk före utgången av år 2012. Systemet är tänkt att vara ett detaljerat verktyg för att följa upp och utvärdera hur trafiksäkerheten utvecklas och vilka effekter säkerhetsåtgärderna har.

Justitieministeriet har anmält avvikande mening till trafiksäkerhetsplanen.

Trafiksäkerhetsvision som grund för planen

Trafiksäkerhetsarbetet styrs av en säkerhetsvision för vägtrafiken, enligt vilken trafiksystemet ska planeras så att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

Den nationella säkerhetsplanen för vägtrafiken har beretts av Trafiksäkerhetsdelegationen. Delegationen ska också bistå Kommunikationsministeriet i genomförandet och uppföljningen av programmet och delta i planeringen av trafiksäkerhetspolitiken.

Delegationen består av företrädare för olika ministerier och expertorganisationer inom trafiksäkerhet, vilka genom sina uppgifter främjar verkställigheten av trafiksäkerhetsplanen.

En säkerhetsplan för vägtrafiken: Från mål till verklighet. Trafiksäkerhetsplanen till slutet av år 2014 finns tillgänglig (på finska) på Kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:
Minna Kivimäki, ordförande för delegationen, överdirektör, tfn 09 160 28013 040 754 9871