null Fri rörlighet för data inom EU blir verklighet

Fri rörlighet för data inom EU blir verklighet

Tiedote 17.01.2019 14.56 fi sv en

Illustration, en kvinna och dator. (Foto: Shutterstock)

En förordning av Europaparlamentet och rådet förpliktar medlemsstaterna att se till att man inte obefogat begränsar lokaliseringen av data. Syftet med förordningen är att undanröja alla hinder för den fria rörligheten av data inom Europeiska unionen. På detta sätt effektiviseras nyttjandet av data och förbättras verksamheten och öppenheten på den inre marknaden.

Målet är att stärka den datadrivna ekonomin och utvecklingen av ny teknik, till exempel gränsöverskridande autonoma system och artificiell intelligens.

Det är även framöver möjligt att begränsa dataflödet när det av hänsyn till den allmänna säkerheten är motiverat. Begränsningarna kommer dock att omfattas av större öppenhet: varje EU-medlemsstat bör offentliggöra information om vilka datalokaliseringskrav de har infört.

Förordningen gäller inte heller sådan databehandling som hänför sig till den nationella säkerheten eller som den offentliga sektorn själv står för.

Förordningen påverkar inte behandlingen av personuppgifter, eftersom den regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den nya förordningen är också tänkt att säkerställa tillgången till data. För att underlätta myndighetssamarbetet ska en informationspunkt inrättas i varje medlemsstat. Däremot ger förordningen inte myndigheterna ökade befogenheter att begära eller få tillgång till data. Befogenheterna fastställs enligt gällande lagstiftning. Regeringen föreslår att man i Finland utser Transport- och kommunikationsverket till nationell  informationspunkt. Transport- och kommunikationsverkets roll som central informationspunkt ska fastställas i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Europaparlamentets och rådets förordning tillämpas automatiskt i alla EU-länder genast när den har trätt i kraft. Medlemsstaterna behöver inte särskilt införliva bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

Europaparlamentets och rådets förordning trädde i kraft den 18 december 2018. Förordning börjar tillämpas sex månader efter ikraftträdandet alltså på försommaren 2019. Medlemsstaterna har dock två år tid på sig att kartlägga och utvärdera gällande lokaliseringsbegränsningar.

Kommunikationsministeriet har den 18 december 2018 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utforska gällande begränsningar av datalokalisering. Resultatet av utredningen används sedan som underlag för att i ett senare skede utvärdera behovet att ändra lagstiftning och förfaranden. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter fram till den 30 juni 2019.

 

Mer information:
Tuomas Kaivola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 525 8367