null Genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen har kommit igång

Genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen har kommit igång

Tiedote 20.05.2021 14.59 fi sv en

Österleden och en cyklist (Bild: Mika Pakarinen/Keksi/LVM)

Statsrådet har godkänt en första riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021–2032 (Trafik 12) och överlämnat den till riksdagen i form av en redogörelse den 15 april 2021. Redogörelsen är för närvarande under behandling i riksdagen.

Nu är det dags att genomföra planen. Den presenterades för intressentgrupper den 20 maj 2021.

Planen ska genomföras och verkställas inom hela kommunikationsministeriets förvaltningsområde i enlighet med befintlig ansvars- och uppgiftsfördelning. Förutom ministeriet kommer också Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna att delta i arbetet.

Utvecklingen och uppfyllandet av mål följs upp i en trafiksystemsanalys

Den riksomfattande trafiksystemplanen är en strategisk plan för utveckling av hela trafiksystemet på lång sikt. Denna plan utarbetas för 12 år och uppdateras för varje regeringsperiod, dvs. med fyra års mellanrum. I planen ingår alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet

Centralt i Trafik 12-planen och genomförandet av den är utvecklingen av ett kunskapsbaserat trafiksystem. Trafiksystemets utveckling och nuläge kommer att beskrivas i en trafiksystemsanalys. Denna analys omfattar också prognostiseringsinformation om förändringarna i verksamhetsmiljön och en strategisk lägesbild av trafiknätet. I trafiksystemsanalysen följer man upp hur målen i planen uppfylls.

Utifrån erfarenheterna och bl.a. responsen från remissbehandlingen utvecklar man beredningsprocessen för nästa riksomfattande trafiksystemplan.

Det omfattande samarbetet fortsätter på riksomfattande och regional nivå

Den första riksomfattande trafiksystemplanen bereddes i brett samarbete med olika aktörer. Det nuvarande samarbetet och den kontinuerliga dialogen ska fortsätta och utvecklas ytterligare.

Man ska regelbundet sammanträda vid ett trafiksystemforum för att diskutera aktuella frågor och läget för trafiksystemet. Det första trafiksystemforumet planeras att hållas våren 2022.

Dessutom ska man varje år vid diskussioner med de regionala aktörerna gå igenom hur planen framskrider. Diskussionerna förs utgående från de områden som baserar sig på landskapsförbundens landskapsövergripande trafiksystemarbete, dvs. med östra, västra, norra och södra Finland. Vid sidan av redan befintliga dialogkanaler ska man dessutom utveckla dialogen med stadsregionerna och näringslivets aktörer.

Vad händer härnäst?

Genomförandet inleds enligt planen. I arbetet beaktas också riksdagens kommande ställningstagande till planen.

I början av hösten 2021 rapporterar man första gången om hur åtgärderna framskrider och därefter årligen.

Samarbetet och olika dialogevenemang fortsätter nu i enlighet med den plan som presenterats.


Ytterligare information:

nätavdelningen: Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

avdelningen för tjänsteproduktion: Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400, Twitter @op_rantala

avdelningen för kunskapshantering: Laura Vilkkonen, avdelningchef, tfn 040 500 0817, Twitter @vilkkonen

avdelningen för koncernstyrning: Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377, Twitter @RuuskanenSanna