Giltighetstiden för behörigheterna för fartygspersonal och beredskapsskyldigheten inom persontrafiken förlängs

Pressmeddelande 23.06.2021 11.40 fi sv en

Lastfartyg i Nordsjö hamn (Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Giltighetstiden för behörigheterna för fartygspersonal förlängs på grund av läget som orsakats av coronaepidemin. Dessutom förlängs det undantag som gör det möjligt att bevilja dispens från den specialbehörighet som krävs för att arbeta på ett fartyg.

Undantagen är temporära. Giltighetstiden för behörigheterna för fartygspersonal förlängdes första gången i juni 2020.

Giltighetstiderna för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal förlängs på nytt med sex månader, om behörigheten löper ut mellan den 1 juli 2021 och den 31 december 2021. En förlängning behöver inte sökas separat och möjligheten till förlängning gäller också tidigare förlängda behörigheter, om de löper ut under perioden i fråga. Giltighetstiden för kompetensbevis för fartygspersonal förlängs också. Kompetensbeviset kan gälla högst till den 30 april 2022.

I lotsningslagen görs ändringar som gör det möjligt att förnya persontillstånden för lotsning genom förfaranden som avviker från det normala.

Statsrådet föreslog den 23 juni 2021 att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 29 juni 2021.

Samtidigt ändras lagen om transportservice så att beredskapsskyldigheten för innehavare av taxitrafiktillstånd och mindre persontrafiktillstånd samt innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik kan förlängas. Även undantaget från anmälningstiden som gäller ändringar i kollektivtrafiken förlängs.

Vad händer härnäst?

Lagarna träder i kraft den 1 juli 2021. Ändringarna gäller till och med den 31 december 2021.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820