null Hallitus päätti ministeriöiden työnjaosta sähköisessä tunnistamisessa

Hallitus päätti ministeriöiden työnjaosta sähköisessä tunnistamisessa

Tiedote 05.03.2009 13.36 fi

Valtioneuvosto on päättänyt sähköisen tunnistamisen keskeisistä periaatteista, niiden pohjalta käynnistettävistä jatkotoimista sekä vastuunjaosta toimien toteuttamisessa. Periaatepäätös luo myös pohjaa myöhemmin keväällä annettavalle laille sähköisestä tunnistamisesta.

Kyseessä on sarja toimia, jotka kuuluvat useiden eri ministeriöiden toimivaltaan. Keskeistä on, että ministeriöt ovat mukana toistensa hankkeissa sekä ovat tietoisia aikaisemmista ja käynnissä olevista hankkeista.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa sähköisen tunnistamisen yleisestä kehittämisestä. Ministeriössä valmisteltu ehdotus laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista pyritään antamaan eduskunnalle jo maaliskuun lopulla.

Sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmän tavoitteena on luoda kaikkien toimijoiden käytettävissä oleva sähköisen tunnistamisen ja identiteetin hallinnan malli, jonka avulla palvelut ovat yhteensopivia.

Valtiovarainministeriön vastuulla olevan valtion varmennetuotannon uudelleenorganisoinnissa erityisen tärkeää on selkeyttää Väestörekisterikeskuksen toimintaa toisaalta viranomaisena ja toisaalta palveluntarjoajana. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan arvioi uudelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran roolia varmennepalveluiden tuottajana.

Valtiovarainministeriölle esitetään toimivaltaa ohjata sähköisen tunnistamisen kehittämistä koko julkisella sektorilla. Tavoitteena on, että valtionhallinnossa ja kunnissa käytetään jatkossa yhdenmukaisia teknisiä ratkaisuja ja rajapintoja sähköisessä tunnistamisessa.

Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö käynnistävät yritysten ja muiden organisaatioiden tunnistamisen kehittämiseksi hankkeen, jossa arvioidaan Verohallinnon Katso-järjestelmän jatko sekä laaditaan suunnitelma Patentti- ja rekisterihallituksen roolitietopalvelun käytön laajentamisesta.

Sisäasianministeriön johtamissa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja identiteettiohjelmassa tarkastellaan henkilön yksilöivien tietojen anastamista ja väärän henkilöllisyyden käyttämistä. Hankkeissa muun muassa selvitetään, miltä osin nykyinen lainsäädäntö vastaa tähän ongelmakenttään vai olisiko lisäsääntely tarpeen.

Oikeusministeriön vastuulla on selvittää biometristen tunnisteiden käyttöä sähköisessä tunnistamisessa. Nykyinen lainsäädäntö ei ota riittävästi huomioon biometriseen tunnistamiseen liittyviä erityspiirteitä. Oikeusministeriö asettaa työryhmän selvittämään, miten asia voitaisiin huomioida henkilötietolaissa.

Valtioneuvoston nyt tekemä periaatepäätös perustuu Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan lokakuussa 2008 hyväksymiin sähköisen tunnistamisen kansallisiin linjauksiin.

Hallitus käsittelee laajemmin tietoyhteiskunnan kehittämishankkeita ja sähköisen asioinnin vauhdittamista perjantaina 6. maaliskuuta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570 tai 0400 719 629