Höjningar i statsunderstöden för enskilda vägar föreslås – förordningsändring på remiss

Pressmeddelande 13.09.2022 12.20 fi sv

Bild: Shutterstock

Det föreslås att förordningen om enskilda vägar ska ändras. I fortsättningen ska det vara möjligt att få mer statsunderstöd än för närvarande för bland annat förbättring av enskilda vägar. Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om förordningsändringen senast den 19 oktober 2022.

I den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 har det slagits fast att staten ska höja understödsprocenten för statsunderstödet till enskilda vägar. Även i regeringsprogrammet har skrivits in att anslagen för grundlig reparation av enskilda vägar ska tryggas och att också det eftersatta underhållet av det lägre vägnätverket och enskilda vägar ska minska.

Målet med förordningsändringen är att uppmuntra väglag att förbättra och reparera enskilda vägar och minska det eftersatta underhållet av de enskilda vägarna. Ett fungerande nätverk av enskilda vägar förbättrar försörjningsberedskapen och underlättar bland annat transporten av inhemskt virke längs enskilda vägar för skogsindustrins och energiproduktionens behov.

– De enskilda vägarna är viktiga för de finländska näringarna. Till exempel en nödvändig broreparation kan dock vara en omöjlig uppgift för ett väglag och då behövs statens hjälp, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Enligt propositionen ska maximibeloppen för statsunderstöd höjas enligt följande:

- sedvanliga vägförbättringsobjekt 50% → 70%

- de mest betydande broobjekten 75% → 85%

- överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden 75% → 85%

- färjeläge och bro som årligen monteras ner 80% → 85%, minst 80%

- vinterväg 65% → 70%

Förordningen om enskilda vägar kompletterar lagen om enskilda vägar, och i den finns närmare bestämmelser om statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg samt om ansökningsförfarandena för och utbetalningen av dessa understöd.

I Finland finns det cirka 370 000 kilometer enskilda vägar. Längs de enskilda vägarna finns det uppskattningsvis cirka 30 000 företag, 40 000 gårdsbruksenheter, 250 000 egnahemshus och 190 000 sommarstugor samt ett stort antal skogsgårdsskiften. Det är i första hand ägarna som ansvarar för finansieringen av de enskilda vägarna, men staten och kommunerna stöder underhållet av enskilda vägar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 19 oktober 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo.lvm@gov.fi.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information

Susan Hindström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 104, susan.hindstrom@gov.fi

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi