null Jäsenmailla erilaisia näkemyksiä AV-direktiivin muuttamisesta

Jäsenmailla erilaisia näkemyksiä AV-direktiivin muuttamisesta

Uutinen 23.05.2017 18.24 fi

EU:n kulttuurineuvosto saavutti yleisnäkemyksen audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin muuttamisesta ristiriitaisissa tunnelmissa. Suomi äänesti muodostamista vastaan yhdessä Irlannin, Hollannin, Tanskan, Luxemburgin, Tšekin ja Ison Britannian kanssa. Suomea neuvostossa edusti eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Suomi periaatteessa kannattaa direktiivin uudelleentarkastelua ja pitää tärkeänä tavoitteena audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista ottaen huomioon markkinoilla, kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset. Suomi ei kuitenkaan voi kannattaa ehdotusta direktiivin soveltamisalan laajentamisesta sosiaalisen median palveluihin.

Suomi on kannattanut tasaista sääntelyllistä pelikenttää perinteiselle tv-toiminnalle ja internetin kautta tarjottaville palveluille, mutta siihen pitäisi pyrkiä purkamalla sääntelyä perinteisiltä medioilta, eikä laajentamalla uusiin medioihin.

Ehdotuksessa velvoitetaan myös tilausvideopalvelut varaamaan vähintään 30 % ohjelmaosuus eurooppalaisille teoksille. Suomi katsoo, että kiintiöiden sijaan tulisi investoida laadukkaaseen sisältöön sekä edistää eurooppalaisen sisältöjen saatavuutta internetissä.

Komissio antoi toukokuussa 2016 ehdotuksen audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi. AV-direktiivi sisältää nykyisellään säännöt sekä televisiolähetystoiminnalle että tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille. AV-direktiivillä on luotu pohja audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisille sisämarkkinoille. Suomi on tuonut näkemyksiään esille koko direktiivin käsittelyn ajan ja pyrkinyt vaikuttamaan sen sisältöön. Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan pääosin tietoyhteiskuntakaareen sisältyvillä säännöksillä.

Yleisnäkemys tarkoittaa neuvoston kantaa Euroopan parlamentin kanssa käytyihin neuvotteluihin. Euroopan parlamentti äänesti neuvottelumandaatistaan täysistunnossa 18.5.2017. Seuraavaksi ehdotuksesta aloitetaan kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.