Takaisin

Kansainvälinen sopimus ehkäisemään vieraiden eläin- ja kasvilajien leviämistä laivojen painovesilastien mukana

Kansainvälinen sopimus ehkäisemään vieraiden eläin- ja kasvilajien leviämistä laivojen painovesilastien mukana

Tiedote 13.02.2004 00.00 fi

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi tänään Lontoossa päättyneessä kokouksessaan sopimuksen, jolla pyritään ehkäisemään alusten painolastivesien mukana leviävien haitallisten tulokaslajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin. Yli kymmenen vuotta valmisteltu sopimus tulee voimaan vaiheittain sen jälkeen, kun 30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta on sen ratifioinut.

Ilman rahtia kulkevat alukset tarvitsevat merikelpoisuutensa säilyttääkseen painolastivettä, joka pumpataan mereen lastaussatamassa. Näin maailmalla siirretään vuosittain noin 3-4 miljardia tonnia painolastivettä satamasta toiseen. Veden ja pohjalietteen mukana kulkeutuu kuitenkin tuhansia eläin- ja kasvilajeja vieraisiin ympäristöihin, joissa ne voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja, järkyttää alueen alkuperäistä ekologiaa ja aiheuttaa niin terveydellisiä kuin taloudellisiakin haittoja. IMO:n arvion mukaan näiden tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

Tänään hyväksytty sopimus sisältää kaikkia aluksia koskevia määräyksiä painolastiveden hallintasuunnitelmasta sekä veden ottamiseen ja laskemiseen liittyvistä toimista. Lisäksi satamavaltioiden tulee huolehtia muun muassa siitä, että telakoitavien alusten painolastivesitankkeihin kertyneiden sedimenttien vastaanotto on järjestetty.

Uudet alukset on vuodesta 2009 alkaen varustettava painolastivesien käsittelylaitteistoilla, joilla estetään eliölajien leviämistä. Samat vaatimukset koskevat vaiheittain myös muita aluksia niin, että vuoteen 2016 mennessä kaikki alukset olisi varustettava hyväksytyillä käsittelylaitteistoilla.

Toistaiseksi ei ole olemassa kaupallista teknologiaa, joka täyttäsi käsittelyjärjestelmille nyt asetetut tekniset vaatimukset. Sopimuksen uskotaan kuitenkin vauhdittavan teknologiakehitystä niin, että tehokkaita järjestelmiä on käytössä vuonna 2009. Teknisiä vaatimuksia arvioidaan sopimuksen piirissä tarvittaessa uudelleen teknologiakehityksen antaessa siihen aihetta.

Siirtymäaikana painolastivesien mukana kulkeutuvien lajien leviämistä pyritään estämään määräyksillä, jotka koskevat painolastivesien ottamista, vaihtamista aavalla merellä ja painolastivesitankkien tyhjentämistä mahdollisimman haitattomasti. Sisämerien, kuten Itämeren, rantavaltiot voivat laatia myös yhteisiä painolastivesien käsittelyä ja vaihtoa koskevia alueellisia ohjeita ja määräyksiä. Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) piirissä ryhdytäänkin heti arvioimaan painolastivesiä koskevan sopimuksen soveltamista Itämerellä.

Itämerellä haitallisia tulokaslajeja ovat 1990-luvulla olleet erityisesti petovesikirppu, vaeltajasimpukka ja mustakitatokko. Meriliikenteen ja öljykuljetusten arvioidaan kasvavan Itämerellä lähivuosina merkittävästi ja samalla lisääntyy painolastivesien kuljetus alueelle.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen, ympäristöministeriö, puh. 050 582 2464
merenkuluntarkastaja Mirja Ikonen, Merenkulkulaitos, puh. 040 7300 477
professori Erkki Leppäkoski, Åbo Akademi, puh. 040 5955 488
tutkimusinsinööri Jukka Sassi, VTT, puh. 050 307 5318