Kansallinen ohjelma liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta valmistunut

Tiedote 02.02.2017 11.45 fi sv en

Valtioneuvosto hyväksyi 26. tammikuuta Suomen kansallisen ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. Ohjelmassa asetetaan kansalliset tavoitteet liikenteen eri käyttövoimien käytölle, vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen määrille sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle.

Ohjelma on osa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2014/94 eli niin sanotun jakeluinfradirektiivin kansallista toimeenpanoa ja se toimitetaan seuraavaksi Euroopan unionin komissiolle. Direktiivi tuli voimaan lokakuussa 2014.

Suomen kansallisena tavoitteena on, että tieliikenne olisi vuonna 2050 lähes nollapäästöistä. Ohjelmassa esitetään, että vuonna 2030 kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat jonkin vaihtoehtoisen käyttövoiman kanssa yhteensopivia eli voisivat hyödyntää joko sähköä, vetyä tai maa- ja biokaasua tai nestemäisiä biopolttoaineita myös korkeina pitoisuuksina.

Ohjelmassa esitetään että autojen julkisia latauspisteitä tulisi olla vähintään 2000 kappaletta vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna 2030. Julkisella latauspisteellä tarkoitetaan latauspistettä, joka on kenen tahansa kuluttajan käytettävissä. Julkisen verkoston tarkoituksena on varmistaa sähköautojen käyttömahdollisuudet myös pitemmillä matkoilla. Kiinteistöjen latauspisteet esimerkiksi asuntojen tai työpaikkojen yhteydessä eivät yleensä ole julkisia latauspisteitä.

Liikennekaasun, eli maa- ja biokaasun jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta vuonna 2020. Vetyasemia olisi vuonna 2030 yhteensä noin 20 kappaletta.

Merenkulun tavoitteena on, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vuoteen 2050 mennessä 40 % LNG:n ja biopolttoaineiden käytön ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Lentoliikenteen tavoitteena olisi vähintään 40 % uusiutuvien tai muiden päästöjä vähentävien ratkaisujen osuus vuonna 2050.

Kansallisessa ohjelmassa esitetään, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennetaan pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voidaan hyödyntää erilaisia, olemassa olevia EU- ja/tai kansallisia tukia. Rakentajina toimivat esimerkiksi erilaiset energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimijat.

Kuntien ei odoteta itse rakentavan tai rahoittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamista, vaan niiden tehtävänä on osallistua tarpeellisilta osin tämän infran suunnitteluun sekä huolehtia infran linkittymisestä muuhun liikenneverkkoon paikallistasolla. Kuntien tulee huolehtia myös siitä, että alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa varataan jakeluinfralle tarvittavat alueet.

Ohjelman keskeiset tavoitteet sisältyvät myös Suomen kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan, joka käsiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa 24. marraskuuta 2016 ja toimitettiin selontekona eduskuntaan 30. marraskuuta 2016. Kansallinen ohjelma on laadittu marraskuussa 2016 valmistuneen liikenne- ja viestintäministeriön asettaman laajan työryhmän ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Risto Murto, p. 040 505 3320