null Klockan ställs om till sommartid i helgen

Klockan ställs om till sommartid i helgen

Tiedote 28.03.2019 12.28 fi sv en

Vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 31 mars klockan 3.00 på natten.

Tillbaka till normaltid återgår vi söndagen den 27 oktober då klockan ställs en timme bakåt klockan 4.00 på efternatten.

Sommartid gäller alltså ungefär sju månader om året. Vintertid har vi de återstående fem månaderna.

I Finland tillämpas sommartid och normaltid sedan 1981. Före det gjordes ett försök med sommartid 1942. Sedan 1996 följer Finland EU:s gemensamma praxis om sommartid och vintertid.

EU förbereder sig på att avskaffa omställningen av klockan

Det var på initiativ av kommunikationsminister Anne Berner som frågan om att slopa omställningen av klockan togs upp på beslutsagendan i EU 2018.

Till följd av initiativet ordnade Europeiska kommissionen en omfattande medborgaradialog om att avskaffa tidsomställningen. Ämnet intresserade européerna och konsultationen samlade 4,6 miljoner svar. Majoriteten av deltagarna i enkäten understödde förslaget om att slopa växlingen mellan vintertid och sommartid.

I september 2018 lade kommissionen fram ett förslag om att man avskaffar tidsomställningen i alla EU-länder. Ursprungligen föreslog kommissionen att omställningen av klockan ska avskaffas i EU redan 2019.

I december 2018 meddelade det dåvarande EU-ordförandelandet Österrike att medlemsstaterna behöver mer tid för att behandla ärendet. Nu har slutet på tidsomställningen preliminärt skjutits upp till 2021.

Behandlingen av frågan framskrider så att man på EU-nivå ska ta ställning till förslaget om att avskaffa tidsomställningen. Efter det får varje EU-medlemsstat själv bestämma till vilken tidszon den hör. På EU-nivå kräver beslutet ett direktiv med stöd av vilket varje medlemsstat ska ändra sin nationella lagstiftning.

Direktivet måste godkännas genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. Inte förrän efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

Behandlingen av direktivet gick framåt den 26 mars 2019 då Europaparlamentet röstade för att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar. Parlamentet godkände förslaget med en klar majoritet av rösterna. Härnäst sänder parlamentet ärendet tillbaka till rådet för behandling. Parlamentet och rådet fattar beslut i frågan i samråd.

Största delen av finländarna vill ha ett slut på att ställa om klockan

I Finland utreddes medborganas åsikter om att avstå från sommartid hösten 2018 bland annat med en gallup, en enkät på webbforumet Dinåsikt.fi och ett remissförfarande.

I medborgadialogen vann permanent vintertid något mer understöd än permanent sommartid. Största delen av finländarna vill slopa omställningen av klockan.

Även i remissförfarandet fick avskaffandet av tidsomställningen ett stort understöd. De olika intressegrupperna förde fram argument både för vintertid och för sommartid.

Valet av vintertid motiverades bland annat med orsaker som hänför sig till folkhälsan och värdepappersmarknaden. Permanent sommartid ansågs däremot vara till förmån för trafiksäkerheten och för att utöva motion och idrott kvällstid.

Statsrådet gick slutligen preliminärt in för att vintertid är det bästa alternativet för Finlands förhandlingar med EU.

Vad händer härnäst?

Direktivförslaget om att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar behandlas på EU-nivå under ledning av det nuvarande ordförandelandet Rumänien.

Finland kommer att driva på ärendet under sitt ordförandeskap i EU-rådet. Finland inleder sin period som EU-ordförande den 1 juli 2019.

För närvarande behandlar EU-länderna direktivförslaget på nationell nivå. En del länder har redan slutfört eller utför som bäst nationella utredningar i frågan.

För närvarande siktar man på att tidsomställningen ska upphöra 2021. Tidsplanen kan dock komma att ändras under den fortsatta beredningen av ärendet.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, trafikråd, tfn 040 718 5975, Twitter: @mrautavirta

Oskari Stenius, planerare, tfn 050 574 4876