KM:s arbetsgrupp: Klokast att börja med Helsingforsregionen då järnvägarnas persontrafik konkurrensutsätts

Tiedote 18.05.2010 10.35 fi sv

Då man konkurrensutsätter persontrafiken på järnvägarna är det förnuftigast att inleda med närtrafiken i Helsingforsregionen. Villkoren för konkurrensen borde slås fast före utgången av 2014 för att Helsingforsregionens trafik, om bolaget så vill, ska kunna starta den konkurrensutsatta trafiken från början av år 2018. Det avtal om köptrafik som för närvarande gäller mellan Helsingforsregionens trafik och VR-Group Ab går ut den 31 december 2017.

Den arbetsgrupp som utrett möjligheten att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens överlämnade den 18 maj 2010 sitt betänkande till kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen har klarlagt vilka funktionella och lagstiftningsmässiga ändringar som behövs för att det ska vara möjligt att öppna järnvägarnas persontrafik för konkurrens och för att konkurrensutsättningen ska fungera så väl som möjligt.

Arbetsgruppen betonar att den myndighet som beställer transporttjänsterna bör sätta målen för servicenivån så att kunderna har tillgång till transporttjänsterna på ett så integrerat och effektivt sätt som möjligt. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid att tidtabellerna och tariffsystemet fungerar, att trafikeringen regionalt genomförs tillräckligt heltäckande och att resenärerna erbjuds enhetlig information om såväl tidtabellerna som tjänsterna.

Utrustningen av konkurrensutsättaren

För att tillgången på utrustning ska vara tryggad föreslår arbetsgruppen att de organisationer som beställer trafiken ska erbjuda utrustningen till förfogande för den operatör som producerar transporttjänsten. Det här kan arrangeras med hjälp av ett skilt materielbolag.

Ett alternativ är att man utvidgar ägarbasen i Huvudstadsregionens Vagnpark Ab an efter som konkurrensutsättningen framskrider och den konkurrensutsatta trafiken regionalt utvidgas så, att alla de som beställer eller konkurrensutsätter trafiken blir delägare i bolaget.

Ägarförhållandena i materielbolaget bör ordnas så, att ingen enda av de operatörer som erbjuder trafiktjänsten har en betydande marknadsandel i materielbolaget.

Underhåll, utbildning i branschen och trafikledning bör förnyas

En tillräcklig tillgång på underhålls- och depåtjänster bör i en konkurrenssituation tryggas åt alla de operatörer som erbjuder trafiktjänster. Med tanke på underhålls- och depåtjänsternas effektivitet är det befogat att det finns flere än en som erbjuder tjänsterna.

Om det emellertid finns endast ett bolag som erbjuder underhålls- och depåtjänster bör man trygga en öppen och jämlik tillgång till tjänsterna för alla de som behöver dem. Ifall monopolsituationen ändå föranleder problem bör utbudet av tjänster organiseras så, att en myndighet äger depåfastigheterna och hyr ut utrymmena åt dem som behöver tjänsterna.

Trafikledningen föreslår arbetsgruppen att ska avskiljas från VR-koncernen.

Staten bör också garantera jämlika och tillräckliga möjligheter till utbildning med ett yrke i järnvägsbranschen som mål. Det här förutsätter att verksamhetsfunktionerna vid VR-Groups utbildningscenter VRKK omorganiseras och att man ökar den mängd undervisning som erbjuds i järnvägsbranschen. Detta kan man genomföra till exempel så, att ett selektivt statsstöd riktas till läroinrättningar som startar undervisning i branschen.

Öppenhet beträffande användningen av stationer
och möjligheten att sälja biljetter

Arbetsgruppen föreslår att alla de operatörer som erbjuder trafiktjänster ska kunna använda stationer, resecentraler och parkeringsområden för anslutande trafik för att bjuda ut sina egna tjänster. För användningen ska gängse hyra betalas till den som äger stationen eller området.

En jämlik och transparent prissättning av stationer och andra fastigheter bör säkras. För att detta ska kunna säkerställas föreslår arbetsgruppen att man bör överväga tilläggsutredningar.

För att eldistributionen ska vara säkrad föreslår arbetsgruppen att Trafikverket går vidare med åtgärder för att mätarverksamhet och elöverföring ska fås att svara mot en situation då flera järnvägsbolag bedriver trafik. Målet är att de olika trafikanternas energiförbrukning ska kunna mätas på ett rättvist sätt.

Ta lärdom av erfarenheterna från Helsingfors

Om man beslutar fortsätta konkurrensutsättningen med att konkurrensutsätta andra trafik- och servicehelheter, borde man kunna dra nytta av erfarenheterna från Helsingforsregionens närtrafik. De följande förnuftiga helheterna av tjänster som kunde konkurrensutsättas är de helheter av trafik med tätortståg och med rälsbuss som kompletterar den regionala trafiken i Helsingfors och Tammerfors, samt möjligen trafikavsnitten Lahtis-Kotka-Kouvola, Hangö-Karis, Ylivieska-Idensalmi och Nurmes-Joensuu-Pieksämäki. Den beställande organisationen för de här servicehelheterna kunde vara de regionala närings-, trafik- oh miljöcentralerna. Den sista helheten som kunde konkurrensutsättas är fjärrtrafiken inom persontrafiken. Konkurrensutsättningen av den kunde arrangeras av Trafikverket.

I rapporten presenteras också jämförande uppgifter om hur konkurrensutsättningen av persontrafik på järnvägarna har lyckats i olika länder. Exemplen kommer från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Ytterligare information:
överdirektör Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013 eller 040 754 9871