KM:s utredning av flygtrafiken: Centralt att regionerna förbinder sig att anlita flygtrafik

Tiedote 18.08.2010 20.26 fi sv

För att flygförbindelser ska bestå är förutsättningen att de har en affärsekonomiskt tillräcklig efterfrågan. Centralt för att förbindelserna ska bestå är att regionerna förbinder sig att anlita flygtrafik. Utnyttjandet av flygrutter med låg trafiknivå stöds bland annat genom information och marknadsföring samt genom att man håller kontakt med företagare och handelskammaren i regionen, så näringslivets behov av resande och den rätta servicenivån för trafiken blir klarlagda.

Detta framgår ur en utredning från kommunikationsministeriet. Utredningen av situationen för inrikes flygtrafik, särskilt i fråga om flygplatserna i Björneborg, Seinäjoki och Jyväskylä, överlämnades onsdagen den 18 augusti till trafikminister Anu Vehviläinen. Minister Vehviläinen ska fördjupa sig i utredningen.

Utreningen ger en allmän bild av läget i den inhemska flygtrafiken och dess framtidsutsikter samt av företagsvärldens behov. Tyngdpunkten i utredningen ligger på situationen i Björneborg, Seinäjoki och Jyväskylä. Behoven också i andra ekonomiska regioner går emellertid långt i samma riktning.

Utbudet av inrikes flygtrafik är för vissa flygplatsers del i ett brytningsskede. I den nya situationen söker de nuvarande aktörerna nya samarbetspartner och dessutom kan man vänta sig nya bolag på rutterna.

Bakom brytningen ligger den ekonomiska recessionen, som har lett till att företagen och den offentliga sektorn har anpassat sina regler för resande och begränsat flygresandet. Under sommaren 2010 har flygbolagen tvingats att på nytt granska sin verksamhetsstrategi för inrikes flygtrafik.

Befolkningstätheten i mellersta och norra Finland är låg och trafikströmmarna tunna. Därför är endast en del av flygrutterna klart lönsamma. Bristen på konkurrens försvagar konkurrenskraften för priserna i flygtrafiken på vissa förbindelseavsnitt, jämfört med andra former av trafik. Höga priser för flygbiljetterna och flygtidtabeller som passar dåligt eller är osäkra är en orsak till att arbetsresor till huvudstadsregionen särskilt i södra Finland i första hand görs med personbil.

Flygförbindelser gör det lättare att nå regionerna och underlättar deras utveckling genom att nåbarheten påverkar besluten om var företagen etablerar sig. För att företagsverksamhet ska ha framgång finns en gemensam kritisk faktor i alla delar av landet: företaget bör ha tillgång till dagliga flygförbindelser tur och retur till det övriga Finland och till Europa.

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för inrikes flygtrafik sänkte Finavia avgifterna för flygtrafik med 10 procent från september 2009 till slutet av år 2011. Det innebär ett stöd på 47 miljoner euro till flygtrafiken.

Med tanke på Finlands konkurrenskraft är fungerande flygförbindelser livsviktiga. Man vill utveckla flygtrafiken utgående från marknaden. Att staten kommer emellan är den sista tänkbara utvägen för att bevara flygförbindelser.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 09 160 28013, 040 754 9871
regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 09 160 28367