Komissio lisäisi liikenteen vähäpäästöisiä ratkaisuja

Tiedote 19.12.2017 16.07 fi sv en

EU:n komissio ehdottaa entistä tiukempien päästönormien asettamista uusille henkilö- ja pakettiautoille. Lisäksi komissio ehdottaa direktiiviä, jolla lisättäisiin vähäpäästöisten liikenneratkaisujen osuutta julkisissa hankinnoissa. Valtioneuvosto on antanut ehdotuksista kirjelmät eduskunnalle 14. ja 19. joulukuuta.

Henkilö- ja pakettiautoille tiukemmat päästörajat

Komissio esittää, että uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen tulisi vuonna 2025 olla 15 prosenttia alempana vuoden 2020 tasosta, ja 30 prosenttia alempana vuonna 2030.

Henkilöautoille on aikaisemmassa asetuksessa asetettu vuodelle 2020 raja-arvoksi 95g CO2/km ja pakettiautoille 147g CO2/km. Uuteen asetusehdotukseen ei ole esitetty numeerisia raja-arvoja vuosille 2025 ja 2030, koska päästöjen mittaustapa on parhaillaan muuttumassa. Tästä syystä raja-arvot esitetään prosentuaalisesti.

Valtioneuvosto pitää EU:n tasolla tehtäviä toimia päästövähennysten saavuttamiseksi liikennesektorilla tärkeinä. Valtioneuvoston mukaan on kuitenkin huomioitava, että Suomessa autokannan tulisi uudistua huomattavasti nykyistä nopeammin, jotta päästövähennystavoite ja ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen saavutettaisiin.

Julkisiin liikennehankintoihin ”puhtaita ajoneuvoja”

Komissio ehdottaa direktiiviä, jonka tavoitteena on lisätä puhtaiden eli vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen markkinaosuutta julkisissa hankinnoissa. Tämä koskee myös raskaita hyötyajoneuvoja, joille ei vielä ole olemassa EU-tasolla asetettuja lakisääteisiä CO2-raja-arvoja.

Tarkistuksella direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan ajoneuvojen hankkimisen lisäksi bussiliikenteen julkisia palveluhankintasopimuksia sekä erilaisia tilaus-, vuokraus- ja leasingsopimuksia.

Direktiiviehdotuksessa määritellään ns. ”puhdas ajoneuvo”. Henkilöautot katsotaan puhtaiksi, jos niiden CO2-päästöt ovat pienemmät kuin 40 g/km vuonna 2025. Raskaat ajoneuvot katsotaan puhtaiksi, jos ne voivat hyödyntää liikenteessä joko sähköä, vetyä tai maa- tai biokaasua. Suomen tavoitteeksi ehdotetaan, että kaikista julkisen sektorin hankinnoista 35 % kohdistuisi puhtaisiin ajoneuvoihin vuonna 2025.

Valtioneuvosto katsoo nyt ehdotetun määritelmän rajaavan kestävästi tuotetuilla biopolttoaineilla kuten uusiutuvalla dieselillä tai biokaasulla toimivat ajoneuvot ”puhtaiden ajoneuvojen” ulkopuolelle. Valtioneuvoston kanta on, että tämä on ristiriidassa paitsi Suomen kansallisten, myös komission omien tavoitteiden kanssa, joiden mukaan biokaasun ja muiden biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä tulisi lisätä.

Lisätietoja uusista raja-arvoista:

ylitarkastaja Eleonoora Eilittä, p. 050 309 9189

Lisätietoja julkisista hankinnoista:

liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 0400 153 745