Kommunikationsministeriet 120 år - Massvis med ny teknik och nya tv-kanaler

Uutinen 17.08.2012 09.36 fi sv

Tv-verksamheten har ändrats drastiskt under de senaste decennierna. Från ett statligt bolags två kanaler har vi övergått till ett ymnigt kommersiellt kanalutbud som blivit möjligt tack vare den nya digitala tv-tekniken. Enligt kommunikationsråd Ismo Kosonen blir internet under de närmaste åren den viktigaste distributionskanalen för tv-program.

Den kommersiella tv-verksamhetens utveckling har börjat tidigt i Finland och skett småningom, medan den i de andra Nordiska länderna avreglerades betydligt senare och i ett slag. Ökningen av tv-kanalerna har skett jämsides med den tekniska utvecklingen. Digi-televisionens inträde i början av 2000-talet var den största omvandlingen i branschen.
- Trots att språnget in i den digitala tv-verksamheten verkade ske snabbt, förbereddes övergången mycket länge, i över tio år. Tekniska arbetsgrupper började planera standarder och utvecklingslinjer i Europa redan i början av 1990-talet, berättar Kosonen, som arbetar vid kommunikationsministeriets kommunikationspolitiska avdelning.
- Utvecklingen av kabeltelevisionen på 1980-talet var en teknologisk utlöpare som föregick digi-tv:n. Det var en av faktorerna som röjde utrymme för den kommersiella tv-verksamheten och för Finlands liberala tv-politik.
Tack vare digitaliseringen undanröjdes frekvensbegränsningen som hejdade antalet kanaler. Finländarna fick ett enormt utbud av tv-kanaler, av vilka en del varit framgångsrika och andra inte. Enligt Kosonen är det iögonenfallande att det inte har uppstått nya starka aktörer på den finska tv-arenan. Rundradion och två kommersiella tv-bolag, MTV3 och Nelonen, dominerar fortfarande marknaden.

Med EU fick vi exakta bestämmelser

Den digitala televisionen är en del av informationssamhällets utveckling. Ett modernt, rikstäckande tv-nät som når alla finländare ger medborgarna likartade möjligheter att utnyttja tv-utbudet. Enligt Kosonen har ett täckande digi-tv-nät också varit med om att stöda televisionens inhemska innehållsproduktion.
I europeisk jämförelse har Finland varit kontinentens föregångare i utvecklingen av tv-nätet. EU:s mål är att alla unionsländer senast under detta år övergår till digital-tv. Det ser ut som om detta mål nås rätt bra.
Före medlemskapet i Europeiska unionen hade Finland ingen övergripande lag om tv- och radioverksamheten. I och med EU:s televisionsdirektiv förändrades situationen och regleringen av tv- och radioverksamheten blev mer transparent, till exempel var tillämpningen av yttrandefriheten i tv-verksamheten inskriven i rättsakterna.
- Statsrådet måste förklara tv- och radiokoncessionerna offentligt lediga att sökas och alla hade möjlighet att söka dem. Koncessionsbesluten skulle också motiveras, beskriver kommunikationsrådet ändringarna.

Internets betydelse accentueras

Kosonen uppskattar att internet redan inom några år blir den huvudsakliga distributionskanalen för tv-program. Utvecklingen stöds av de tekniska framsteg som programmens distributionskanaler och terminalerna har genomgått samt av tittarnas nya konsumtionsvanor. För tv-bolagen erbjuder internet nya intäktsmodeller då deras reklam kan riktas exaktare än nu.
- Internet har skakat om dagspressens intäktsmodell och affärsverksamhet och jag tippar att samma fenomen ses inom de närmaste åren i tv-verksamheten, säger Kosonen.
- Av ministeriet kräver förändringen även i fortsättningen att lagstiftningen utvecklas. De två synpunkter som har högsta prioritet är att tv-verksamhetens konkurrensförhållanden behålls rättvisa och samtidigt att barnskydds- och andra motsvarande aspekter sköts.


Faktaruta: Det digitala 2000-talet
- Ännu i början av 1980-talet hade Rundradion monopol i det inhemska elektroniska mediefältet. Reklam-tv:s program visades på Yle:s kanaler.
- MTV3 fick egen koncession 1993, Nelonen 1997.
- De digitala tv-sändningarna inleddes i Finland i augusti 2001.
- Digi-tv slog igenom ordentligt 2004, då 96 procent av hushållen låg inom det digitala sändningsnätet.
- Tv-verksamheten var helt digitaliserad i augusti 2007.

Texten är skriven av Hasse Härkönen.