null Kommunikationsministeriet och Sametinget förhandlade igen om utredningen om Ishavsbanan

Kommunikationsministeriet och Sametinget förhandlade igen om utredningen om Ishavsbanan

Tiedote 25.01.2019 18.26 fi sv en

Renar i vinterlandskap. (Foto: Stefano Barzellotti / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och representanter för Sametinget förhandlade den 25 januari om innehållet i de underliggande arbetsgruppernas rapporter och i slutrapporten bakom utredningen om Ishavsbanan. Mötet utgjorde en fortsättning på de förhandlingar som fördes i december.

Sametinget i Finland hade begärt förhandlingar enligt 9 § i sametingslagen om arbetet i den finsk-norska arbetsgrupp som gjort en utredning om Ishavsbanan och om innehållet i arbetsgruppens slutrapport och de underliggande arbetsgruppernas rapporter.

Kommunikationsministeriets och Sametingets förhandlingar avslutades den 25 januari 2019. Slutrapporten om projektet Ishavsbanan publiceras i månadsskiftet januari–februari.

Arbetsgruppens slutrapport är en förstudie om bansträckningen Rovaniemi–Kirkenes. Varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen.

För det fortsatta utredningsarbetet kring projektet Ishavsbanan inrättades tillsammans med Norge en arbetsgrupp med mandattiden 9.5-14.12.2018. Arbetsgruppen utredde sådana centrala frågor som krävs med tanke på banlinjen, såsom finansieringsfrågor, miljöaspekter och samiska frågor samt planerings- och tillståndsförfaranden.

I arbetsgruppen ingick representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Trafikledsverket (f.d. Trafikverket), Lapplands förbund, Sametinget i Finland och Skolternas byastämma och från Norge representanter för Samferdselsdepartementet, järnvägsförvaltningen och Finnmark fylke. Under arbetets gång hördes också representanter för andra intressentgrupper.

Mera information: 
arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Sabina Lindström, kommunikationsministeriet, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina