null Kommunikationsministeriet vill ha mer konkurrens inom bilbesiktningen

Kommunikationsministeriet vill ha mer konkurrens inom bilbesiktningen

Tiedote 28.01.2010 17.48 fi sv

Vid kommunikationsministeriet pågår ett utvecklingsprojekt för besiktningsverksamheten, där målet är att öka konkurrensen.

I projektet får intressentgrupperna ta del av och bedöma åtgärder och ändringsförslag som siktar till att sanera besiktningsbranschen. För att kvaliteten ska upprätthållas är avsikten inom projektet dessutom att uppdatera kraven på utbildning och yrkeskunnighet för besiktningsmännen, så att kraven svarar mot dagens behov.

Bakom utvecklingsprojektet ligger den centraliserade strukturen och höga prisnivån i den finska besiktningsbranschen. En annan faktor i bakgrunden är direktivet för besiktningstjänster som givits för EU:s interna marknad och den dom EG-domstolen gav Portugal för att landet begränsat tillträdet till besiktningsbranschen. I Finland öppnades besiktningsbranschen stegvis för konkurrens börjande från 1994. Lagen om besiktningstillstånd för fordon har i huvudsak varit oförändrad sedan dess.


Besiktningstillstånd till en större grupp

Inom projektet utreds möjligheter att göra det lättare att få besiktningstillstånd och komma in i branschen. För medborgarna väntas reformen öka utbudet av besiktningstjänster också utanför tätorterna. Målet är också att tjänsten och prissättningen ska vara transparenta och att det ökade utbudet eventuellt kan leda till att priserna sjunker.

Till det som ska utredas hör bland annat möjligheten att man frångår det strikta kravet på oavhängighet för besiktningstillstånd, så att också bilreparationsverkstäder och företag som sysslar med skadeundersökning kan få besiktningstillstånd. I sådana fall skulle utgångspunkten vara att tillståndsinnehavarens övriga verksamhet som är inriktad på fordon, så som reparationsverksamhet, ska vara åtskild från besiktningsverksamheten. De nuvarande reglerna om jävighet skulle emellertid gälla den enskilda besiktningsmannen.

För att förbättra den regionala tillgången på tjänster föreslår man att det inte längre ska vara nödvändigt att binda efterbesiktning av ett fordon till det besiktningsställe där den egentliga besiktningen utförts. För aktörer i glesbygden ser man det dessutom som en fördel att besiktningstillstånd skilt beviljas för lätta och tunga fordon. Detsamma gäller möjligheten att bevilja ett skilt tillstånd endast för periodisk besiktning av tunga fordon.

För att öka transparensen i tjänsteutbudet vill man ta i bruk ett förfarande där tillståndsinnehavaren ska anmäla betjäningstiderna och besiktningspriserna till Trafiksäkerhetsverkets offentliga register över besiktningstjänster. Trafiksäkerhetsverket ska för sin del följa med det regionala utbudet av besiktningstjänster och deras prisutveckling.


Kravet på yrkeskunnande består

Inom utvecklingsprojektet för besiktningsverksamheten har man också för avsikt att ta ställning till den utbildning och det yrkeskunnande som krävs av besiktningsmännen.

Utöver ingenjörs- och teknikerexamen planeras en särskild yrkesexamen för besiktningsbranschen, som också uppfyller det krav på grundutbildning som förutsätts av besiktningsmän som utför periodiska besiktningar. Den särskilda yrkesexamen för besiktningsbranschen föreslås bli en förutsättning för att utföra specialbesiktningar. Som för närvarande skulle av alla besiktningsmän förutom grundutbildning krävas en särskild tilläggsutbildning och praktik.

Ministeriet fortsätter utvecklingsprojektet för besiktningsverksamheten med att i stor omfattning höra representanter för branschens olika intressegrupper samt myndigheter med anknytning till ämnet, eftersom det är fråga om planer som i hög grad påverkar besiktningsbranschens struktur och företagsverksamheten inom den.

Målsättningen är att ett utkast till regeringsproposition kan skickas ut för omfattande remissbehandling i slutet av denna vår och gå till behandling i riksdagen inom detta år.

Ytterligare information:
trafikrådet Anneli Tanttu, KM, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543
trafikrådet Kari Saari, KM, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461
avdelningschef Björn Ziessler, Trafiksäkerhetsverket, tfn 020 618 5527, 050 501 3443