Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro för 2019

Tiedote 18.09.2018 10.26 fi sv

E18 Hamina-Vaalimaa (Bild: Trafikverket)

Regeringen föreslår ett anslag på 2,9 miljarder euro för kommunikationsministeriets (KM:s) förvaltningsområde för 2019. Det är drygt 500 miljoner euro mindre än budgeten för detta år. Ändringen beror i huvudsak på att den tilläggsfinansiering som anvisats för att minska det eftersatta grundläggande underhållet av trafiklederna upphör.

I propositionen anvisas 1,59 miljarder euro till transportnäten, 208 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 519 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation, 92 miljoner euro till myndighetstjänster inom trafik och kommunikation, 402 miljoner euro till förvaltning och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 43 miljoner euro till tjänster som gäller väderlek, hav och klimat.

Riksdagen har inte än godkänt regeringens proposition om ämbetsverksreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Därför har kommunikationsministeriet beredskap att lämna en kompletterande proposition till budgetförslaget.

Trafikledshållningen störst bland anslagen till transportnätet

Av anslagen tilltransportnätet riktas största delen eller ca 1 miljard euro till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

Trafikledshållningen indelas i underhåll (781 miljoner), förbättring och planering (54 miljoner) och trafiktjänster (154 miljoner). I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet och trafiksäkerheten. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation som levereras av det statsägda aktiebolag som kommer att bildas och landsvägsfärjetrafik.

I förslaget ingår ett anslag på 17 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Ökad bankapacitet för tåg i närtrafik

Då det gäller att utveckla trafikledsnätet ligger fokus på att fortsätta redan pågående projekt i enlighet med tidigare beslut.

Sammanlagt pågår tretton trafikledsprojekt: fem vägprojekt (riksväg 4 Uleåborg–Kemi, riksväg 5 S:t Michel–Juva, riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis, Ring I i Bredvik i Esbo, riksväg 4 Kirri–Tikkakoski), fem banprojekt (västra spåret i Mellersta Böle i Helsingfors, ökad kapacitet på avsnittet Helsingfors–Riihimäki, förbättrad funktionsduglighet hos bangården i Helsingfors, banavsnittet Luumäki–Imatra–ryska gränsen, elektrifiering av banan i Nystad) och tre vattenleder (djupfarleden i Nyslott, havsfarleden till Karleby, havsfarleden till Nordsjö i Helsingfors). År 2019 är anslagsbehovet för dessa ca 300 miljoner euro. Utöver detta anvisas 2019 totalt 118 miljoner euro för fyra livscykelprojekt.

I enlighet med tidigare beslut riktas finansiering också till metron och diverse spårvägsprojekt. För utbyggnaden av västmetron i Esbo från Mattby vidare till Stensvik föreslås ett statsbidrag på 12 miljoner euro. För snabbspårvägen Spår-Jokern i Helsingfors och Esbo anvisas nästa år 5,5 miljoner euro i statsunderstöd och för den första fasen av spårvägsbygget i Tammerfors 19,6 miljoner euro.

Satsningar på säkerhet och miljö

Det föreslås ett nytt anslag på 10 miljoner euro för att förbättra vinterunderhållet. För vinterunderhåll av vägnätet och reparation av tjälskador anvisas tilläggsfinansiering på sammanlagt 25 miljoner euro. För att främja säkerheten i vägtrafiken anvisas 9,1 miljoner euro. I enlighet med det trafikpaket som man beslutade om i budgetmanglingen anvisas programmet för att öka säkerheten i plankorsningar ytterligare 10 miljoner euro.

I linje med tidigare beslut föreslås ett anslag på 6 miljoner euro i understöd för anskaffning eller långtidshyrning av en personbil som använder el som enda drivkraft och för gas- och etanolkonverteringar av personbilar.

Målet med stödet är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Farledsavgifterna förblir halverade

Det föreslås att de halverade farledsavgifterna i fartygstrafiken ska gälla även 2019–2020. Inflödet av farledsavgifter 2019 har budgeterats till 48,4 miljoner euro. Halverade farledsavgifter tillämpas sedan 2015 som en kompensation för svaveldirektivet och arbetsmarknadsuppgörelsen.

För att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport föreslås 96 miljoner euro och för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet 4,2 miljoner euro.

För upphandling av och prisstöd för kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 88,8 miljoner euro. Av beloppet riktas 32,2 miljoner euro till upphandling av tågtrafik, alltså så kallad avtalstrafik.

För upphandling av förbindelsefartygstrafik i skärgården på Finska viken och i Åbolands skärgård föreslås 12,7 miljoner euro samt i ruttområdena Kotka–Pyttis och Hitis 5,3 miljoner euro.

Ytterligare information:

Utvecklingen och det grundläggande underhållet av transportnätet: Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn  040 837 8794

Transport och miljö: Sabina Lindström, direktör, tfn 040 527 6103

Farledsavgifter, bemanningsstöd, stöden till trafiksäkerheten: Pasi Ovaska, enhetsdirektör, tfn 050 467 1645

Säkerheten i plankorsningar: Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Tjänster inom kollektivtrafiken och förbindelsefartygstrafiken: Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178