Kompletteringen av fordonslagen på remiss

Pressmeddelande 08.06.2022 16.00 fi sv en

En självgående elektronisk robotbuss. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition om ändring av fordonslagen och vissa andra lagar som har samband med den.

I propositionsutkastet föreslås att det ska införas ett tydligare förbud mot manipulation av utsläpp och mer kännbara sanktioner, att drivkraftsändringar dvs. konverteringar av fordon ska tillåtas omfattande, att försök med automation i vägtrafiken ska främjas och att regleringen om små transportrobotar ska förtydligas.

Syftet med propositionen är också att man i den nationella lagstiftningen ska göra de ändringar som förutsätts i EU:s genomförandeförordning om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon.

De föreslagna ändringarna baserar sig på de behov som framkom i samband med den tidigare revideringen av fordonslagen, utvecklingen av tekniken och den internationella regleringen samt skrivningarna i färdplanen för fossilfria transporter i fråga om drivkraftskonverteringar.

Förbudet mot utsläppsmanipulationer och godkännandet av konverteringar syftar till att minska utsläppen från trafik- och transportsektorn

Genom lagändringen kommer man att tillåta konverteringar, dvs. drivkraftsändringar i alla fordonskategorier och fordonsåldrar.

Syftet med kompletteringen av fordonslagen är också att förtydliga bestämmelserna om utsläppsmanipulation. Genom regleringen förbjuds försäljning och montering av anordningar som används vid utsläppsmanipulation. Ändring av fordon genom manipulering av utsläpp ska också vara förbjudet.

Genom regleringen skärps också sanktionerna mot utsläppsmanipulation, dvs. påförandet av avgift för trafikförseelse och påföljdsavgift. Påföljdsavgiften påförs av Transport- och kommunikationsverket. Syftet är att utrota affärsverksamhet som grundar sig på utsläppsmanipulation och användningen av utsläppsmanipulerade fordon i vägtrafiken. På detta sätt vill man minska utsläppen från i synnerhet trafik- och transportsektorn.

Automationstestningen främjas och bestämmelserna om små transportrobotar förtydligas

Regleringen kommer att möjliggöra försöks- och testningsverksamhet på allmän väg med fordon utrustade med automatiska körsystem, även utan människa som framför fordonet, samt avgiftsbeläggande av automationsförsök. Bakom främjandet av automation ligger framför allt ändringen av Wienkonventionen om vägtrafik, vars utnyttjande förutsätter nationella bestämmelser.

I fortsättningen ska små transportrobotar klassificeras som fordon, men de kommer fortfarande att få framföras på gångbanor med en hastighet som är jämförbar med gångtrafik.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 29 juli 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, saara.reinimaki@gov.fi

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204, eeva.asikainen@gov.fi

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 071 9629, kirsi.miettinen@gov.fi