Takaisin

Kuntien joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia ei heikennetä

Kuntien joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia ei heikennetä

Uutinen 09.04.2016 12.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla laaja liikennemarkkinoita koskeva lakiuudistus liikennekaari. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari ei heikennä kuntien joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia toisin kuin Kuntaliitto ja Paikallisliikenneliitto 8.4 kannanotossaan epäilevät.

Liikennekaari ei puutu toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksiin kuntien joukkoliikenteen järjestämiseksi. Tämä olisi vastoin EU-lainsäädäntöä, sillä toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuudet määräytyvät EU:n PSA-asetuksesta (palvelusopimusasetus). Liikennekaaren valmistelussa tarkastellaan markkinaehtoisen liikenteen sääntelyä.

Jatkossakin toimivaltaiset viranomaiset päättävät, miten joukkoliikenne niiden alueella järjestetään.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä varmistaa, että joukkoliikenteen liput, aikataulut ja reitit ovat yhteensopivia. Tätä asiaa tarkastellaan myös liikennekaarihankkeessa. Näiden turvaaminen asiakkaan näkökulmasta on uudistuksen keskeinen tavoite.

Liikennekaaren valmistelussa on käyty tiivistä vuoropuhelua kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa, myös Kuntaliiton ja Paikallisliikenneliiton kanssa. Lakihanketta on valmisteltu poikkeuksellisen avoimesti mm. järjestämällä useita avoimia kuulemistilaisuuksia, jotka on lähetetty suorana netissä ja niihin on voinut osallistua etänä ympäri Suomen. Ratkaisut tehdään luonnollisesti vaikutusten arvioinnin pohjalta.

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Liikennekaaren ensinmäisessä vaiheessa kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Tällaisia lakeja ovat joukkoliikennelaki, taksiliikennelaki, laki kaupallisista tavarakuljetuksista, sekä nopeasti toteutettavissa olevin osin eräät kuljettajien ammattipätevyyksiä koskevat säännökset sekä ajoneuvolain eräät säännökset. Tätä ensimmäisen osan lakiluonnosta parhaillaan valmistellaan lähetettäväksi lausunnoille lähiviikkoina.