Laajakaistan rakentamiseen laajemmin tukea

Tiedote 02.02.2017 11.45 fi sv

Laajakaistan rakentamiseen laajemmin tukea

Laajakaistan rakentamiseen olisi jatkossa mahdollista saada aiempaa laajemmin julkista tukea. Hallitus antoi eduskunnalle asiasta lakiesityksen 2. helmikuuta 2017.

Esitetyt muutokset edistäisivät tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeen kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle erilaisia lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. Muutoksen odotetaan lisäävän laajakaistayhteyksien kysyntää ja parantavan hankkeiden kannattavuutta.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin. Muutoksella poistettaisiin väestötiheyteen sidottu niin sanottujen punaisten alueiden rajoitus, eli jatkossa tuen hakemisen mahdollisuutta ei rajattaisi alueen väestötiheyden mukaan.

Lisäksi kasvatettaisiin tukikelpoisen tilaajayhteyden osuutta. Esitetyn muutoksen mukaan tukikelvoton osuus lyhenisi nykyisestä 2 kilometristä 100 metriin vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta.

Tukikelpoisuuden laajennusta koskevat muutokset koskisivat niitä hankkeita, joihin liittyvää tukea maakunnan liitto ei ole julistanut haettavaksi ennen lain voimaantuloa.

Lakiuudistuksella annettaisiin mahdollisuus 90-prosenttiseen tuki-intensiteettiin, kuntien sataprosenttiseen takaukseen ja 50 prosentin ennakkomaksun saamiseen aiempaa useammalle laajakaistahankkeelle. Näitä muutoksia sovellettaisiin sellaisiin hankkeisiin, joille Viestintävirasto ei lain voimaantullessa ole vielä maksanut valtion tukea.

Lisäksi maakuntien liittoja koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi määräaikaisiksi siten, että niitä sovellettaisiin vuoden 2018 loppuun. Samalla lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 31. joulukuuta 2018 ja maksuhakemus viimeistään 30. kesäkuuta 2019.

Esitetyn lakimuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa tuettujen laajakaistahankkeiden tukiehtoja, parantaa uusien ja vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla. Samalla lisättäisiin teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeisiin ja edistettäisiin laajakaistan saatavuutta Suomessa. Esitettyjen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Esitetty lakimuutos toteuttaa hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistää digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä. Nyt esitetyt muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä myöntämisprosessi ja esimerkiksi verkon tukikelpoisuuden analyysi yksinkertaistuvat muutoksen myötä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, p. 050 594 2679

ylitarkastaja Pauli Pullinen 040 522 1707