Lagändringar som gäller hälsosäkerhet i trafiken på remiss

Pressmeddelande 25.09.2020 12.38 fi sv

En spårvagn och ett fartyg i Helsingfors (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på remiss.

Syftet med förslaget till ändring är att den behöriga myndigheten ska ha tillgång till ett mångsidigt urval av åtgärder för att hantera störningssituationer i den eventuella andra vågen av covid-19-epidemin och för att upprätthålla hälsosäkerhet i trafiken utan att beredskapslagen tas i bruk.

I propositionen föreslås det att fem lagar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ändras. Ändringsförslagen gäller temporär ledning av fartygstrafiken i specialsituationer och förbudsrätt, förbud mot och begränsning av användningen av luftrum, ingripande i trafikrättigheterna för luftfart, temporär avvikelse från behörighetskraven och giltighetstiden för behörigheterna i lotsningslagen samt förhindrande eller avbrytande av farkosters färd och temporär stängning av vattenområde.

Remissbehandlingen pågår till och med den 9 oktober 2020.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894

Suvi Kankare, överinspektör, tfn 050 478 4743