null Lagen om elektronisk autentisering framskrider

Lagen om elektronisk autentisering framskrider

Tiedote 26.03.2009 17.32 fi sv

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till lag om stark elektronisk autentisering. Beslutet om lagförslagets innehåll fattades den 26 mars. Bestämmelserna ska fogas till lagen om elektroniska signaturer. Den nya lagen får namnet lagen om elektronisk autentisering och elektroniska signaturer. Samtidigt föreslås att den gamla lagen upphävs.

För en stor del av de elektroniska tjänsterna behövs ingen elektronisk identifiering eller elektronisk signatur. I en del av tjänsterna kan man emellertid utföra bland annat olika rättshandlingar

Sådana elektroniska tjänster förutsätter ett förtroligt förhållande mellan parterna. Den som anlitar tjänsten ska kunna lita på att tjänsteleverantören har beaktat kraven på informationssäkerhet och integritetsskydd. Tjänsteleverantören ska å sin sida kunna lita på att användaren i andra ändan av fjärranslutningen är den han uppger sig vara.

Med lagen ger man föreskrifter om de centrala förutsättningarna för pålitlig elektronisk identifiering. Bestämmelserna säkerställer bland annat att de som till allmänheten levererar tjänster för elektronisk identifiering övervakas av myndigheterna samt garanterar tjänsteleverantörernas förpliktelser att vara noggranna då de beviljar identifieringsverktyg.

Dessutom strävar man med den nya lagstiftningen till att öka utbudet av identifieringstjänster och att skapa konkurrens på marknaden. Så skulle man också sänka kostnaderna för enskilda identifieringar för dem som erbjuder elektroniska kundtjänster.


Också mobilcertifikat blir metod
för stark autentisering

Av de nuvarande identifieringsverktygen uppfyller bland annat bankidentifieringarna och det medborgarcertifikat som ingår i personkortet som erbjuds av Befolkningsregistercentralen definitionen på stark elektronisk autentisering. I fortsättningen kan också det mobilcertifikat som planeras av mobiltelefonoperatörerna uppfylla förutsättningarna för stark elektronisk autentisering.

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén sätter lagstiftningen om elektronisk identifiering i hög grad fart på utvecklingen av informationssamhället. Lindén anser att den nya lagen är ett av informationssamhällets mest betydande resultat.

- I fortsättningen ser en utveckling av pålitliga elektroniska tjänster och möjligheter att uträtta ärenden inte ut att vara möjlig utan lagstiftning om identifiering. Lagen skapar äntligen spelregler för med hurdana verktyg identifieringen är pålitlig och med hurdan teknik det i fortsättningen lönar sig för tjänsteleverantörerna att bygga sina tjänster, konstaterar Lindén.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Kirsi Miettinen, tfn (09) 160 28570 eller 0400 719 629