null Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna 2015: Puhtaampi polttoaine lisää rahtikustannuksia

Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna 2015: Puhtaampi polttoaine lisää rahtikustannuksia

Tiedote 09.04.2009 13.05 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan laivaliikenteen siirtyminen Itämerellä ja Pohjanmerellä nykyisistä raskaista polttoöljyistä puhtaampiin kevyisiin polttoainelaatuihin vuonna 2015 tulee nostamaan laivojen polttoainekuluja tuntuvasti ja siten myös rahtikustannuksia.

Uudet rikkipitoisuusrajat perustuvat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätökseen. Arvioihin polttoaineen hintakehityksestä on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä hinnanmuodostukseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä.

Selvityksen ministeriölle teki Turun yliopiston Merenkulkualan Koulutus- ja Tutkimuskeskus.


Polttoainehinnoille vaihteluväli

Selvityksessä tehtiin laskentamalli, jossa laivojen polttoaineen vuosikulutus esitetään kahtena skenaariona, ja joka antaa arviot polttoainekustannusten nousulle. Polttoaineen kulutus on minimiskenaarion mukaan 1,8 miljoonaa tonnia ja maksimiskenaarion mukaan 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa Polttoaineen hinnan vaihteluväli on muodostettu Öljy- ja kaasualan Keskusliiton jäsenyritysten arvioiden ja viime aikoina toteutuneiden hintojen pohjalta.

Laskentamallia käyttäen siirtyminen kevyempään polttoaineeseen (0,1 %) nostaisi arvion mukaan kuljetuskustannuksia lähiaikoina toteutuneiden hintojen perusteella seuraavasti:
- kun polttoaineen hinta on 111 euroa tonnilta (9.3.2009), on kustannusten lisäys enintään 273 miljoonaa euroa vuodessa ja minimissään 190 miljoonaa euroa vuodessa.
- kun polttoaineen hinta on 480 euroa tonnilta (05/2008), on kustannusten lisäys enintään 1 182 miljoonaa euroa vuodessa ja minimissään 823 miljoonaa euroa vuodessa.

Laskelmat perustuvat nykytuotteisiin. IMO:n vaatimusten mukaisten öljytuotteiden valmistaminen on vielä tulevaisuudessa eikä niiden hinnoista voi olla tässä vaiheessa vielä varmaa tietoa. Myös mahdollisesti laajemmat markkinat heijastuvat polttoaineen hintaan. USA ja Kanada ovat perustamassa erityisaluetta, jossa samat vaatimukset kuin Itämerellä tulisivat voimaan.

Polttoaineen hinta siirtyy viiveellä rahtien hintoihin, joka näkyy erityisesti tuonti- ja vientiyritysten toiminnassa.


Tiukemmat rikkipitoisuusrajat maailmanlaajuisesti ja erityisalueilla

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritme Orgnaisation) hyväksyi yksimielisesti lokakuussa 2008 MARPOL 73/78 -yleissopimuksen (Meriliikenteen ympäristösopimus) uudistetun VI liitteen, jolla rajoitetaan alusliikenteen typenoksidi- ja rikkioksidipäästöjä. Polttoaineiden rikkipitoisuutta alentamalla pyritään alentamaan laivaliikenteestä aiheutuvia rikkioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

IMO:n määräykset polttoaineen rikkipitoisuuden laskemiselle on jaettu kahteen osaan siten, että rikkioksidipäästöjen kontrollialueilla (SECA) eli nykyisin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalin merialueella, polttoaineen rikkipitoisuus vähennetään 1.7.2010 tasosta (nykyinen taso) eli 1,5 prosentista 1,0 prosenttiin ja 2015 alusta lukien 0,1 prosenttiin. Globaalilla tasolla polttoaineen korkein sallittu rikkipitoisuus tulee laskemaan 1.1.2012 alkaen 4,5 prosentista 3,5 prosenttiin ja 1.1.2020 alkaen 0,5 prosenttiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa aktiivisesti kustannuskehitystä ja nyt tehtyä selvitystä tullaan päivittämään säännöllisin välein. Jatkotoimia tullaan pohtimaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja varustamoiden edustajien kanssa. Koska liikenteen polttoaineiden laatukysymykset kuuluvat EU:n toimivaltaan, tulee ministeriö myös viemään selvityksen tulokset EU-tasolle. Myös EU:n komissio on laatimassa selvitystä polttoaineiden saatavuudesta.


Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 28013, 040 754 9871
Hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. (09) 160 28 493, 040 744 8118