Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö: Tien- ja radanpidon sekä joukkoliikenteen lisärahat välttämättömiä

Liikenne- ja viestintäministeriö: Tien- ja radanpidon sekä joukkoliikenteen lisärahat välttämättömiä

Tiedote 03.08.2005 14.10 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa vuoden 2006 valtion talousarvioon hallinnonalansa määrärahoiksi 1 910,8 miljoonaa euroa (1 633,4 miljoonaa ilman arvonlisäveroa). Valtiovarainministeriön ehdotus hallinnonalan budjetiksi on 1 706,6 miljoonaa euroa (1 531,2 ilman alv). Eroa ministeriöiden esitysten välillä on 204,3 miljoonaa euroa (175,8 ilman alv).

Valtiovarainministeriön ehdotukseen sisältyy kolme uutta väylähanketta: Tampereen kehätien toinen vaihe ja Oulussa Kuusamontien parantaminen sekä Raahen meriväylän syventäminen. Kehyksiin verrattuna valtiovarainministeriö esittää perustienpitoon noin 20 miljoonaa ja perusradanpitoon 16,5 miljoonaa lisärahaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää positiivisena valtiovarainministeriön esitystä valtion omaisuuden myyntitulojen kohdentamisesta tänäkin vuonna pääosin liikennehankkeisiin.

- Uusien infrahankkeiden sisältyminen jo valtiovarainministeriön pohjaesitykseen osoittaa, että myös valtiovarainministeriössä on tunnustettu tarve uusiin panostuksiin liikenneinvestointeihin. Oulussa Kuusamontien Korvenkylä-Hintta-välin (valtatie 20) toteuttaminen kuntien tarjoamalla väliaikaisrahoituksella on merkittävä periaateratkaisu, Leena Luhtanen sanoo. Tasoltaan nyt esitetty panostus jää kuitenkin liian vähäiseksi suhteessa liikenneinvestointipolitiikkaa pohtineen ns. infraministerityöryhmän esitykseen, ministeri Leena Luhtanen toteaa.

- Valtiovarainministeriön ehdotus aikaistaa ministerityöryhmän toisen korin hankkeita (Tampereen kehätie ja Kuusamontie) ei saa johtaa ministerityöryhmän esittämien ykköskorin hankkeiden viivästymiseen, ministeri Luhtanen sanoo. Luhtasen mukaan vain näin voidaan turvata eduskunnan ja myös hallituksen edellyttämä liikenneinvestointipolitiikan pitkäjänteisyys. Luhtanen muistuttaa, että ministerityöryhmän esitys muodostaa alueellisesti ja liikenteellisesti monipuolisen kokonaisuuden eikä perustu vain hyöty-kustannus-suhteeseen.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön ehdottamien neljän tiehankkeen ja kahden ratahankkeen 553 miljoonan euron investoinneilla saatava kansantaloudellinen hyöty on lähes 1600 miljoonaa euroa.


Neljän tiehankkeen
aikaistamista ehdotetaan

Tieverkon ylläpitoon liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 613,4 miljoonaa euroa.
Valtiovarainministeriön 578,4 miljoonan esitykseen sisältyy kehyksiin verrattuna lisärahaa 20 miljoonaa. Tällä rahoituksella pystytään turvaamaan tieverkon rakenteellinen kunto, mutta liikenteen palvelutaso heikkenee liikenteen kasvamisen myötä.

Ensi vuonna käynnistetään ainakin Tampereen kehätien toinen vaihe ja Oulussa Kuusamontien parantaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan jotkut ensi vuonna aloitettavista hankkeista voitaisiin toteuttaa pitkäkestoisina julkisen ja yksityisen sektorin välisinä elinkaarisopimuksina, joissa valtio ostaa varsinaisen rakennustyön lisäksi myös kunnossapidon ja rahoituksen. Tällaisia hankkeita voisivat olla Tampereen läntisen kehätien toinen vaihe ja Lappeenrannan ja Imatran välinen osuus valtatie kuudella.

Lisäksi ministeriö ehdottaa valtatie 2:lla Vihdin ja Porin välin, valtatie 4:llä Kemin kohdan sekä Turunväylän ja Vallikallion välisen Kehä I -osuuden käynnistämistä.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen ministeriö haluaa saman summan kuin kuluvanakin vuonna eli 13,9 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön esityksessä yksityisteihin on varattu 10 miljoonaa.


Ratojen korjauksiin tarvittaisiin
170 miljoonaa euroa

Rataverkon hoitoon ja ylläpitoon liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 337 miljoonan euron määrärahaa. Valtiovarainministeriön ehdotus on 285 miljoonaa. Yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimiseen ja muihin korvausinvestointeihin ohjattaisiin 138 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön ehdottamalla 170 miljoonan rahoituksella rautatieliikenteen kilpailukykyä heikentäviä, junaturvallisuuden vuoksi asetettavia nopeus- ja akselipainorajoituksia ei tarvitsisi lisätä.

Ministeriö ehdottaa kolmen uuden ratahankkeen aikaistamista. Ilmalan ratapihan korjaus ja Seinäjoen ja Oulun välisen rataosuuden parannus sekä Lahden ja Luumäen radan parantaminen tulisi aloittaa jo vuonna 2006. Kehysten mukaisessa suunnitelmassa uusia ratahankkeita ei ole lainkaan.


Raahen väylätyön
aikaistaminen listalla

Merenkulkulaitoksen budjetointi uudistuu ensi vuoden talousarviossa. Väylämaksujärjestelmän uudistuksen myötä Merenkulkulaitos ei saa väylämaksutuloja suoraan käyttöönsä vaan väylien ylläpitoon osoitetaan erillinen määräraha. Budjettiteknisistä uudistuksista huolimatta väylien investointi- ja ylläpito katetaan edelleen väylämaksuilla.

Raahen väylän syventäminen aikaistetaan valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan vuoteen 2006.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että infraministerityöryhmän esityksen mukaisesti Merenkulkulaitos saisi 4 miljoonaa euroa lisärahoitusta vesiväylien pienehköihin parannustöihin.


Joukkoliikenne kaipaa lisärahaa

Joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ministeriö ehdottaa palvelujen ostoihin, korvauksiin ja tukiin 17 miljoonaa euroa enemmän kuin kehys sallisi. Ministeriön ehdotuksessa summa on 91,7 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt myös työsuhdelipulle myönnettävän verohelpotuksen käyttöönottamista ensi vuoden alusta.

Kesäkuun alussa joukkoliikennerahoituksen uudistamista linjanneen valtiosihteerityöryhmän esityksen johdosta ministeriössä käynnistettiin jatkovalmistelu, jonka tulokset saadaan vasta ensi keväänä.


Uusien virastojen perustaminen
vaatii varoja

Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotusta kasvattavat mm. uusien virastojen perustaminen sekä viranomaisradioverkko VIRVE.

Rautatieliikenteen turvallisuusviranomaisen eli rautatieviraston perustamista edellyttää Euroopan yhteisöjen lainsäädäntö. Perustettava Ilmailuhallinto puolestaan vastaa yleisestä lentoturvallisuudesta, ilmailun valvonnasta sekä siviili-ilmailun hallintotehtävistä.

Rautatievirastolle tarvitaan 1,3 miljoonaa ja Ilmailuhallinnolle 8,8 miljoonaa euroa.

Viranomaisradioverkon VIRVEn ylläpitoon esitetään 5,2 miljoonaa euroa. Luonnonkatastrofien varoitusjärjestelmän vuosikustannuksia varten ehdotetaan 1,3 miljoonan euron määrärahaa. Järjestelmän perustamista liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ensi syksyn lisäbudjettiin.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322
yli-insinööri Mikko Ojajärvi (liikenneväylät), puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
merenkulkuneuvos Raimo Kurki (merenkulku), puh. (09) 160 28490 tai 040 557 6911
rakennusneuvos Juhani Tervala (joukkoliikenne, uudet virastot)
puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260

Ratahankkeet:
investointijohtaja Kari Ruohonen, Ratahallintokeskus, puh. 040 504 5170

Tiehankkeet:
pääjohtaja Eero Karjaluoto, Tiehallinto, puh. 0204 22 2000 tai 0400 731418
esikuntapäällikkö Timo Hiltunen, Tiehallinto, puh. 0204 22 2089 tai 0400 605648

Meriväylät:
väylänpitotoiminnon johtaja Keijo Kostiainen, Merenkulkulaitos,
puh. 020 448 4578 tai 040 500 6129