Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 3,4 mrd. euroa

Tiedote 12.08.2016 12.58 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,4 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017. Lisäystä vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon on 426 miljoonaa euroa.

Liikenneverkolle ehdotetaan 2 038 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 59,1 miljoonaa euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 209,6 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 519,3 miljoonaa euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 485,3 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 46,8 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2017 on tehty pääsääntöisesti valtiontalouden vuosien 2017-2020 vahvistettujen kehysten mukaisesti.

LVM:n budjettiehdotus on noin 120 miljoonaa euroa VM:n ehdotusta suurempi. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa korjausvelkaan osoitetaan 304 miljoonaa euroa, kun liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus oli 100 miljoonaa euroa enemmän. Lisäksi kehittämishankkeiden ajoitusmuutoksista aiheutuu 10 miljoonan euron vähennys vuoden 2017 määrärahaan LVM:n ehdotukseen nähden.

Hallitusohjelmaan kirjatun verotuspohjan laajentaminen veneisiin ja moottoriajoneuvoihin aiheuttaa Liikenteen turvallisuusvirastolle uusia tehtäviä ja tietojärjestelmämuutoksia. VM:n ehdotuksessa ei ole otettu huomioon tästä aiheutuvaa noin 1,7 miljoonan euron määrärahatarvetta. VM:n kantaan on myös sisällytetty kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat määrärahavähennykset toimintamenomomenteille.

Liikenneverkon kunto ja laatu etusijalle

Väylänpidossa panostetaan erityisesti liikenneväylien kuntoon ja laatuun. Tavoitteena on vähentää merkittävästi korjausvelan kasvua. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeisiin vastaavaan hyvään kuntoon.

Liikenneverkon ylläpitoon eli perusväylänpitoon ehdotetaan osoitettavaksi 1 279 miljoonaa euroa sekä kehittämiseen, maa- ja vesialueiden hankintoihin ja korvauksiin 469 miljoonaa euroa. Perusväylänpidon määrärahoista 404 miljoonaa kohdentuu korjausvelan pienentämiseen.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa, mikä on 5 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden määräraha.

Neljä uutta hanketta käynnistyy

Vuonna 2017 on tarkoitus käynnistää neljä uutta kehittämishanketta: valtatie 4 Oulu-Kemi (125 milj. euroa), valtatie 5 Mikkeli-Juva (121 milj. euroa), valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (198 milj. euroa) sekä Luumäki-Imatra-Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen (165 milj. euroa).

Lisäksi Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden suunnittelua jatketaan. Hankkeen jatkosuunnittelun kokonaiskustannukset ovat 40 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2017 osoitetaan 10 miljoonaa euroa.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2016 tehtiin päätös Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien valtionavustuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee täydentämään talousarvioehdotustaan näiden hankkeiden osalta syksyllä 2016.

Tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen 9,1 miljoonaa

Uutena asiana talousarvioesityksessä on tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen varattu 9,1 miljoonaa euroa. Asia liittyy liikennevakuutuslain muutokseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Muutoksen jälkeen vastuu liikenneturvallisuusmaksun kannosta ja kerättyjen varojen myöntämisestä toimijoille siirtyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Tähän saakka maksujen keräämisestä ja tukien myöntämisestä on vastannut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Liikennevakuutuskeskus.

Liikenteen tukirahoihin ei merkittäviä muutoksia

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin ehdotetaan yhteensä 209,6 miljoonaa euroa. Summa on kuluvan vuoden tasoa.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitetaan 101,8 miljoonaa euroa. Määrärahassa on otettu huomioon se, että tuki laajenee kattamaan myös merenmittausalukset.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen ehdotetaan 84,5 miljoonan euron määrärahaa. Tästä junaliikenteen ostoihin osoitetaan 30,2 miljoonaa. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin, hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen osoitetaan 33,5 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahalla tuetaan suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikennettä, toteutetaan kehittämishankkeita sekä ostetaan lentoliikennettä ja Merenkurkun liikennettä yhteensä 20,8 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikenteen ostamiseen ja kehittämiseen ehdotetaan 13 miljoonaa euroa sekä yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimuksiin 5,3 miljoonaa euroa. Tämä turvaisi palvelujen säilymisen nykytasolla.

Ylen määrärahat ilman indeksikorotusta

Viestinnän tukemiseen ehdotettavasta 519,3 miljoonasta eurosta 508 miljoonaa osoitetaan Yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen. Vuoden 2017 määrärahassa ei ole otettu huomioon indeksitarkistusta.

Sää-, meri- ja ilmastopalvelut

Ilmatieteen laitoksen toimintamenomäärärahaan sisältyy 2 miljoonaa euroa suurteholaskennan uusimiseen. Lisäksi säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 miljoonaa euroa. Eurooppalaisen pienhiukkaustutkimusinfrastrukuurin perustamiseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen osoitetaan 0,75 miljoonaa euroa. Määräraha ei sisälly valtiovarainministeriön ehdotukseen.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Mikael Nyberg (liikenneverkko, hankkeet), p. 040 837 8794

yksikön johtaja Laura Vilkkonen (liikenteen tuet, Yle), p. 040 500 0817

talousjohtaja Jaana Kuusisto, p. 040 837 8839

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, (sää-, meri- ja ilmastopalvelut), p. 040 078 8530