Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuus kasvanut

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuus kasvanut

Tiedote 21.02.2006 14.33 fi

- Hallinnonalalle kehitetty uudet tuottavuusmittarit

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kokonaistuottavuus on kasvanut yli 16 prosenttia vuosina 2000-2004. Vuotuinen muutos on ollut keskimäärin neljä prosenttia koko tarkasteluajanjaksolla.

Keskeinen syy tuottavuuden kasvuun löytyy virastoissa ja laitoksissa tapahtuneista muutoksista. Esimerkkejä tästä ovat Tielaitoksen jakaminen Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen sekä Ilmatieteen laitoksen palvelutuotannon automatisointi.

Tuottavuutta on nyt ensimmäistä kertaa pystytty mittaamaan indekseillä, jotka liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä Tilastokeskuksen kanssa laatinut hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tulokset osoittavat, että myös julkisten palvelujen tuottavuuden mittaaminen on mahdollista ja vastaava tarkastelu tulisikin tehdä laajemmin koko valtionhallinnossa.

Tuottavuusmittauksen tuloksia esitellään Tilastokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön tuoreessa raportissa. Mitattavina ovat olleet ministeriön lisäksi Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos, Viestintävirasto, Merentutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos ja Ajoneuvohallintokeskus.

Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää hallinnonalansa tuottavuutta tulosohjauksella. Nyt valmistuneet mittarit mahdollistavat sen, että tuottavuudesta tehdään yksi tulostavoite. Virastoille ja laitoksille asetetaankin tuottavuustavoitteet jo vuodeksi 2007. Myös tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä pystytään selkeyttämään.

Tuottavuuden parantaminen hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmassa edellytetään julkisen sektorin tuottavuuden parantamista. Hallituksen ohjelmatavoitteisiin sisältyy julkisen hallinnon ja palvelujen saatavuuden, laadun sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen.

Tämän edistämiseksi valtiovarainministeriö on käynnistänyt julkisen sektorin tuottavuuden toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on lisätä julkisen sektorin tuottavuutta tilanteessa, jossa työvoiman saanti kiristyy ja valtion henkilöstön vaihtuvuus kasvaa.

Myös liikenne- ja viestintäministeriö laati omalle hallinnonalalleen tuottavuusohjelman. Nyt valmistuneet mittarit ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmaa.

Hallinnonalan kokonaistuottavuuden kehitys on ollut nopeaa verrattuna kansantalouden markkinatuotantoon. Työn tuottavuuteen hallinnonalan rakennemuutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä tasohyppäyksiä.

Kokonaistuottavuuden kasvuun ovat vaikuttaneet lisäksi muun muassa prosessien tehostaminen ja suoritetuotannon automatisointi. Toimintojen ulkoistaminen sekä tehdyt organisaatiouudistukset ovat näillä mittareilla mitattuna olleet onnistuneita.Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jari Kauppila, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. (09) 160 28605 tai 040 544 0069
yliaktuaari Jani Heikkinen, Tilastokeskus, (09) 1734 3339