Takaisin

Liikennealan korkeakoulutusta ja t&k-toimintaa pohtinut työryhmä: Liikennealasta tehtävä houkuttelevampi

Liikennealan korkeakoulutusta ja t&k-toimintaa pohtinut työryhmä: Liikennealasta tehtävä houkuttelevampi

Tiedote 30.03.2006 14.08 fi

Opetusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Liikennealan koulutuksen näkyvyyttä ja tehokkuutta tulee opetusministeriön työryhmän mukaan parantaa korkeakouluissa, jotta alan vetovoimaisuus pienenevien ikäluokkien aikana turvattaisiin. Samalla koulutuksen sisältöjä tulisi kehittää vastaamaan liikennealan muuttuvaa toimintaympäristöä ja kasvavia osaamistarpeita.

Liikennealan korkeakoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa pohtinut työryhmä luovutti muistionsa opetusministeriölle torstaina.

Työryhmä ehdottaa, että alan koulutusyksiköitä kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyvät tarjoamaan liikennealan koulutusta laajasti. Samalla liikennealan osaamista tulisi laajentaa lisäämällä koulutuksessa yhteistyötä muiden alojen kuten esimerkiksi kauppa-, alue-, yhteiskunta-, käyttäytymis-, ympäristö-, oikeus- ja hallintotieteiden kanssa. Osaamisen ja opetuksen vahvistamiseksi liikennealan koulutusta antavien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on profiloiduttava ja verkotuttava kansallisesti ja kansainvälisesti.

Liikennealan osaamistarpeet ovat muuttuneet paljon viime vuosina erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja liiketoimintaosaamisen alueilla. Työryhmä esittää, että yliopistot, ammattikorkeakoulut ja työelämän edustajat kehittävät yhteistyössä alan täydennyskoulutusta, jotta osaamisen taso voidaan turvata. Koulutusorganisaatioiden ja työnantajien yhteistyöllä varmistetaan, että koulutus vastaa nykypäivän osaamistarpeisiin. Liikennealan työnantajien tulee kannustaa työntekijöitään täydennys- ja jatko-opintoihin ja osallistua niiden ja muiden tutkimusten ja tutkimusohjelmien rahoitukseen sekä tarjota tilaisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen.

Työryhmä toteaa, että liikenteen ja väylien t&k-rahoitus on toimialan volyymiin ja kansataloudelliseen merkitykseen verrattuna matala ja rahoittajapohja kapea. Alan perustutkimusta on vähän, ja toimintakentässä on aihealueita, joiden kehittämisestä ei vastaa mikään taho. Nykyisellään liikennealan t&k-toiminta palvelee lyhytjänteistä kehittämistyötä tilaajaorganisaatioissa, etupäässä ministeriössä ja virastoissa.

Liikennealan tutkimusta tulee työryhmän mukaan vahvistaa kansallisesti yliopistojen, VTT:n ja muiden keskeisten toimijoiden kesken. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta on työryhmän mukaan lisättävä selkeästi erityisesti sektoritutkimuksen osalta. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee yhdessä muiden ministeriöiden, Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa luoda edellytykset liikennealan tutkimus- ja kehitystoiminnan pitkäjänteiselle rahoitukselle.

Työryhmä määritteli liikennealan työssään laajasti niin, että liikennejärjestelmä sisältää sitä käyttäviä ihmisiä, matkustajia ja kuljettajia palvelevana järjestelmänä kotimaassa ja kansainvälisesti liikenneinfrastruktuurin koko elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja käytöstä poistamiseen.


Lisätietoja:
johtaja Markku Mattila, OPM, puh. (09) 160 77230
ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, OPM, puh. (09) 160 77988
yli-insinööri Tiina Korte, LVM, puh. (09) 160 28399