Takaisin

Liikenneministeri Merja Kyllönen liikenneturvallisuusalan ansiomitaleiden jakotilaisuudessa 1.9.2011

Liikenneministeri Merja Kyllönen liikenneturvallisuusalan ansiomitaleiden jakotilaisuudessa 1.9.2011

Arvoisat ansiomitalien saajat, hyvät kuulijat

Olen tyytyväinen, miten monipuolista liikenneturvallisuustyötä Suomessa tehdään. Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit jaetaan tänään monipuolisille liikenneturvallisuusalan vaikuttajille. Olette tehneet arvokasta liikenneturvallisuustyötänne kunta- ja aluealuetasolla sekä osa myös valtakunnallisessa liikenneturvallisuustoiminnassa.

Liikenneturvallisuustyötä on tehty tavoitteellisesti pitkään. Se on perustunut monipuoliseen tutkimustietoon ja onnettomuuksien analyyseihin.

Liikenneturvallisuustyö on tuottanut hitaasti mutta varmasti tuloksia. Suomessa liikennekuolemien määrä on laskenut jatkuvasti 70-luvulta lähtien. Valtioneuvoston vuonna 2001 asettama liikenneturvallisuustavoite vuodelle oli 2010 alle 250 liikennekuolemaa. Kunnianhimoisesta tavoitteesta ei jääty kauas.

Mutta maailma ei ole valmis. Jokainen liikennekuolema on jollekin suomalaiselle perheelle järkytys, rakastetun puolison menetys tai äidin ja isän suunnaton suru. Siksi yksikin liikennekuolema on liikaa.

Hyvät kuulijat

Rakas naapurimaamme Ruotsi on maailman ykkönen liikenneturvallisuudessa. Väestöön suhteutettuna Suomessa on 40 prosenttia Ruotsia enemmän liikennekuolemia.

Ruotsissa koko liikennesuunnittelun perusta on kansalaisten turvallisuus.
Pääteille on rakennettu nokkakolarit estävät keskikaiteet. Taajamien selkeys, alhaiset nopeusrajoitukset ja liikenneympyrät ehkäisevät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteysonnettomuuksia Ruotsissa.

Ruotsissa voi huoletta astua jalkakäytävälle silmät aamun sanomalehdessä. Ruotsalaiset polkevat välittömästi jarrua, jos havaitsevat jalankulkijan pelkän aikomuksen ylittää suojatie. Kärjistäen voisi sanoa, että Suomessa vastaavasti autoilija painaa kaasua, jotta jalankulkija ymmärtää olla astumatta auton alle.
Suomalaisten asenteessa ja ajokulttuurissa on paljon kehitettävää.

Yli puolessa maanteiden kuolonkolareista taustalla on tahallinen riskinotto ja piittaamattomuus. Vieläkään kaikilla ei ole liikenteessä mustaa vyötä. Turvavyö pelastaisi 40 prosenttia nuorista kuljettajista kuolemalta.

Suomen on ajettava Ruotsi kiinni liikenneturvallisuudessa. Meilläkin liikennekulttuurin perustaksi on otettava liikenneturvallisuus - ihminen - liikenneturvallisuudessa.

Hyvät kuulijat

Hallitusohjelmassa liikenneturvallisuus on edellistä hallitusohjelmaa painokkaammin esillä.

Valtioneuvosto laatii kautensa aluksi liikennepoliittisen selonteon, jossa linjataan liikenneturvallisuutta edistävät hankkeet. Selonteko annetaan eduskunnalle ensi keväänä. Valtioneuvosto päivittää myös periaatepäätöksensä liikenneturvallisuudesta.

Lausunnolla olevaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa vuosille 2011-2014 on valmisteltu liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan johdolla. Se toimii pohjana hallituksen liikennepoliittisen selonteon liikenneturvallisuuslinjauksille.

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen edellyttää meiltä kaikilta ponnistuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa keskitytään ajokuntoa ja liikennekäyttäytymistä sekä taajamien liikenneturvallisuuden kehittämistä ja maanteiden turvallisuuden parantamista edistäviin toimiin.

Alkoholi on ollut pitkään ja on edelleen suuri ongelma liikenteessä. Joka neljäs tieliikenteen uhri menehtyy rattijuopumusonnettomuudessa, joissa myös nuorten osuus on suuri. Rattijuopumuksen vähentämiseksi voidaan laajentaa
alkolukon käyttöä ja kehittää rattijuoppojen valvontaa.

Myös kampanjat raittiin liikenteen puolesta on hyvää ennalta ehkäisevää toimintaa.

Hyvät kuulijat

Ikääntyminen asettaa liikenneturvallisuuden edistämiselle suuria haasteita.

Sekä ajoterveyden että ajokunnon arvioinnin parempi toteuttaminen edellyttää arviointimenetelmien kehittämistä. Ajokykyä ja liikenneturvallisuutta heikentävät terveysseikat on havaittava entistä paremmin.

Myös liikennelääketieteen opetus lääkäreiden peruskoulutuksessa vaatii kehittämistä. Edellinen eduskuntakin on edellyttänyt, että liikennelääketieteen opetusta pitää kehittää niin lääkäreiden peruskoulutuksessa kuin lääkärikunnan täydennyskoulutuksessa.

Nopeusrajoitusten rikkominen ja ylinopeudet ovat hyvin yleisiä ilmiöitä tieliikenteessä. Ylinopeutta ajamisen vähentämiseksi ylinopeuksiin puuttumista pitää tiukentaa. Myös turvalaitteiden käyttöä liikenteessä on syytä lisätä liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämiseksi.

Nuorten riski kuolla tieliikenteessä on suuri. Liikenneministeriössä on pohdittu, että teetettäisiin selvitys, jossa kartoitetaan tämän hetkiset mahdollisuudet ottaa käyttöön ajotavan seurantaan mustan laatikko. Tämä tulisi liikennerikkomusten seuraamuksena nuorille uusille kuljettajille. Samalla he saisivat mustan laatikon avulla palautetta muutenkin ajotavoistaan ja kaasupolkimen vaikutuksesta rahan menoon.

Hyvät kuulijat

Taajamissa tapahtuu yli puolet liikenteessä tapahtuvista loukkaantumisista. Jalankulkijat ovat suurin ryhmä taajamien kuolonuhreista. Taajamien liikenneturvallisuuden kehittämisessä panostetaan erityisesti taajamaliikenteen rauhoittamiseen. Tällöin nousevat esiin mm. liittymä- ja suojatiejärjestelyt sekä muut rakenteelliset ratkaisut ajonopeuksien saamiseksi turvallisiksi myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Myös taajamaliikenteen automaattista valvontaa sekä kuntien osallistumista valvontatyöhön tullaan kehittämään.

Maanteiden turvallisuuden parantamiseksi turvallisuussuunnitelmassa keskitytään pääteihin. Siellä keskeisiksi toimenpiteiksi nousevat uudentyyppisten edullisten keskikaideratkaisujen toteuttaminen, teiden talvihoidon laadunvalvonnan ja ajantasaisen liikenneinformaation parantaminen ja vilkasliikenteisten teiden reunakaiteiden kunnostaminen. Maanteiden turvallisuuden parantamiseksi myös nopeusrajoituksiin puututaan määrittelemällä ne liikkumisympäristön mukaisiksi. Myös tieliikenteen automaattista valvontaa kehitetään maanteillä.

Tuleva tieliikenteen turvallisuussuunnitelma on tärkeä väline meille kaikille turvallisuuden edistämiseksi liikenteessä. Se jakaa myös vastuita ja kannustaa myös jatkossa yhteiseen panostamiseen. Samalla se korostaa yhdessä tekemisen periaatetta.

Hyvät mitalin saajat,

Mitali, joka teille on myönnetty, on huomionosoitus arvokkaasta työstänne liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Toivon, että tärkeä ja merkityksellinen työ kannustaa eteenpäin ja innostaa uusiin ponnistuksiin liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Toivon onnea ja menestystä teille jokaiselle!