Takaisin

Liikenteen sujuvoittamiseen etsitään nopeita keinoja pääkaupunkiseudulla

Liikenteen sujuvoittamiseen etsitään nopeita keinoja pääkaupunkiseudulla

Tiedote 28.04.2004 11.03 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto ovat selvittäneet, millä nopeilla keinoilla pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä voitaisiin parantaa. Tärkeintä on turvata liikenteen sujuminen häiriötilanteissa ensin vilkkaimmilla väylillä kuten kehäteillä.

Nopeiden keinojen toteuttaminen vaatii liikenteen toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Liikenteen hallinta pääkaupunkiseudulla on tähän saakka ollut hajallaan ja jakaantunut alueen kaupunkien, Tiehallinnon ja muiden eri organisaatioiden kesken.

Tuore selvitys osoittaa, että yhteistyöllä pystytään olennaisesti tehostamaan liikenteen ohjausta, tiedonkulkua eri kulkumuodoille ja poikkeustilanteiden kuten liikenneonnettomuuksien hoitamista.

Ruuhkaväylät ensisijaisia kohteita

Liikenteen hallinnan keinovalikoima jaetaan selvityksessä kolmeen kehitettävään aihealueeseen: häiriötilanteiden hallintaan, liikenteen tiedottamiseen sekä järjestelmiin ja tekniikkaan.

Tärkeimpänä kehittämiskohteena pidetään suurimpien ja häiriöille alttiimpien väylien liikenteen sujuvuuden varmistamista. Erityisen häiriöalttiita väyliä ovat Kehä I ja III, Turunväylä ja Lahdenväylä.

Näillä väylillä nopeasti toteutettavissa oleviksi keinoiksi esitetään rinnakkaisteiden kartoitusta, vaihtoehtoisista reiteistä tiedottamista, kääntymis- ja kiihdytyskaistojen parantamista sekä liikennettä haittaavien kolariautojen nopeaa siirtämistä. Myös kameravalvonnan kehittäminen on keskeistä.

Joukkoliikenteen ohjaukseen ja palveluista matkustajille tiedottamiseen esitetään yhteisiä järjestelmiä, jotka kattavat sekä bussi- että raideliikenteen koko pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksena on, että liikenteen ohjaus voitaisiin ulottaa tarvittaessa yksittäiseen liikennevälineeseen saakka. Myös häiriötilanteista tiedottamista matkustajille kehitetään.

Joukkoliikenteen sujuvuutta esitetään parannettavaksi laajentamalla joukkoliikenteen liikennevaloetuudet koko pääkaupunkiseudulle. Liikennevalojen viat pyritään korjaamaan tehokkaasti. Valojen parhaan mahdollisen rytmityksen saavuttamiseksi kerätään jatkuvasti tietoa liikenteen määristä.

Hätäkeskusten ja liikenneviranomaisten yhteistyötä kehitetään siten, että hätätilanteiden hoitoon liitetään saumattomasti myös liikenteen ohjaus. Samalla selkeytetään, mitkä ovat onnettomuustilanteissa pelastuslaitoksen, poliisin ja tienpitäjän vastuut mm. liikennetiedottamisessa ja liikenteen ohjauksessa tapahtumapaikalla.

Tiedonkulun parantamiseksi tarkoituksena on tiivistää Tiehallinnon liikennekeskusten, väylänpitäjien ja liikenneyritysten yhteistyötä. Näin luotaisiin perusta seudullisen liikenteen tiedotuskeskuksen toiminnalle. Liikennetiedon keskittäminen yhteen paikkaan omaksi internet-portaalikseen palvelee sekä joukkoliikennettä että joukkoliikenteen käyttäjiä ja yksityisautoilijoita.

Laajaa yhteistyötä

Keinojen viemistä käytäntöön valmistellaan laajoissa yhteistyöryhmissä, jotka koostuvat pääkaupunkiseudun kaupunkien, YTV:n, Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon, poliisin, palo- ja pelastustoimen ja hätäkeskusten edustajista.

Yhteistyöryhmissä tarkennetaan liikenteen seurantaan, ohjaukseen, tiedotukseen, ja häiriönhallintaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihtoa, joka koskee pääkaupunkiseudun yleisiä teitä sekä Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien katuja.

Tavoite on systematisoida toimintatapoja, vaihtaa informaatiota sekä selkeyttää vastuita ja tehtäviä eri toimijoiden välillä. Myöhemmin toimintatapojen vakiintuessa on mahdollista laajentaa yhteistyö koskemaan muutakin katu- ja tieverkkoa Uudenmaan alueella.

Konkreettiset toimet ovat jo käynnistyneet tänä keväänä ja työ jatkuu seuraavina vuosina suunnitelmien tarkentuessa edelleen.


Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 19/2004.


Lisätietoja

yli-insinööri Armi Vilkman-Vartia, puh. (09) 160 28486 tai 040 592 1458