null Lindén: Bredband bör vara hela folkets basservice

Lindén: Bredband bör vara hela folkets basservice

Tiedote 08.05.2008 15.57 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén vill med en lagändring höja bashastigheten på den bredbandsförbindelse som alla har tillgång till. Så kunde man märkbart förbättra förbindelsehastigheterna i synnerhet i glesbygderna.

Lindén, som talade vid ett bredbandsseminarium den 7 maj, har redan tagit ett initiativ för att ändra kommunikationsmarknadslagen. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i höst.

Enligt de nuvarande bestämmelserna har varje medborgare rätt till en internet-förbindelse med en hastighet av 30-50 kilobit per sekund. Lindén anser det nödvändigt att den s.k. förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster snabbt uppdateras så att den motsvarar de krav informationssamhällets utveckling ställer.

I det första skedet har Lindén som mål att förbindelsen får en hastighet av en megabit per sekund överallt i landet, vilket innebär en 20 gånger snabbare förbindelse jämfört med den nuvarande förpliktelsen till samhällsomfattande tjänster. Senare ska hastigheterna på vissa villkor följa den förbindelsehastighet som majoriteten använder.

Kommunikationsministern har gett kanslichef Harri Pursiainen i uppdrag att utreda hur bredband kan fås till varje hushåll.

- Jag vill ha en utredning av bl.a. vilka olika finansieringsalternativ som kan användas för att garantera ett utbud av bredband och andra kommunikationstjänster i glesbygdsområden, konstaterade Lindén.

Lindén betonar emellertid att utgångspunkten är att tjänsterna också i fortsättningen i huvudsak erbjuds kommersiellt. - Det allmänna kan inte godkänna att företag har en attityd av att skumma grädden av mjölken.


Bredbandsstrategierna uppdateras

Vid expertseminariet där Lindén talade körde hon igång ett förnyande av bredbandsstrategierna på riks- och landskapsnivå.

- Landskapen och kommunerna har vid sidan av telebolagen gjort ett centralt arbete för att förbättra tillgången på bredbandsförbindelser. Målsättningarna och medlen att nå dem bör emellertid uppdateras så att de motsvarar de förändrade omständigheterna.

- Tjänsterna och tekniken kräver allt mer av förbindelserna och förbindelseproblemen bör lösas också utanför tätorterna. Det är viktigt att vi skapar en finländsk modell att främja och försnabba byggandet av förbindelser med optisk kabel i glesbygdsområden, påpekade Lindén.

Lindén har satt igång ett forskningsprojekt som stöd för strategiarbetet. I projektet ska man utreda behoven av datakommunikation och beroendet av pålitliga förbindelser vid olika slag av lantbruk, typiska landsbygdsföretag och annat näringsliv på landsbygden.

Kommunikationsministern tog också upp TeliaSoneras planer på att avstå från de fasta telefonnäten i glesbygderna. Lindén kommer att hålla fast vid att tjänsterna inte får bli sämre för någon.

- TeliaSonera har meddelat att bolaget förbinder sig till de minimikrav som ministeriet ställt, men vi ska ännu specificera förteckningen beträffande gottgörelser och utredningar för enskilda hushåll. Jag förutsätter att man följer förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ända tills man konkret övergår till tjänster med ny teknologi, konstaterade Lindén.

Dessutom har Lindén bett TeliaSonera fortsätta med försäljningen av bredbandsförbindelser som är snabbare än vad förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bestämmer, åtminstone till dess att de trådlösa bredbandsförbindelserna täcker ifrågavarande områden.


Ytterligare information:

kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822