Luotsausliikelaitos Finnpilot valtion osakeyhtiöksi

Uutinen 24.08.2010 10.49 fi sv

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elokuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämisestä 1.1.2011 alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaustaksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen.

Esityksen mukaan Luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot siirrettäisiin sellaisenaan uudelle valtion osakeyhtiölle. Osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvotapalvelua tarjoava tytäryhtiö Ice Advisors Oy.

Perustettavan yhtiön tehtävänä on vastata luotsauksesta Suomen merialueilla ja Saimaan syväväylillä. Nykykäytännöstä poiketen, yhtiölle annettaisiin oikeus päättää luotsaustaksan tasosta. Yhtiö myös siirtyisi normaalin yhtiöverotuksen piiriin.

Ministeriö valmistelee myös luotsauslain muutosta, joka sisältäisi muutoksia muun muassa luotsauslain vahingonkorvausvastuuseen ja täsmennyksiä luotsinkäyttövelvollisuutta koskeviin erivapauksiin. Luotsauslain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa.

Tasokorotus luotsaustaksoihin

Ministeriö esityksen mukaan yhtiöllä on mahdollisuus tehdä merialueiden luotsaustaksaan viiden prosentin tasokorotus 1.1.2011 lukien. Luotsaustaksojen rakenne ei muutu, joten alus- ja aluekohtainen taksamuutos kohdistuisi kaikille asiakkaille samansuuruisena prosenttikorotuksena. Luotsaustaksaa ei ole korotettu vuoden 1999 jälkeen. Saimaan alueen luotsaustaksa säilyisi nykyisellä tasolla.