Lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan palvelulupauksella

Tiedote 29.05.2017 14.20 fi sv

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Sen yhtenä toimenpiteenä on sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Toimintatapojen ministerityöryhmä on vahvistanut näitä prosesseja koskevan palvelulupauksen. Sillä tavoitellaan viranomaistoiminnan asiakaslähtöisyyttä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa, että palvelulupaus koskee kaikkia hallinnonaloja.

- Palvelulupaus on merkittävä askel kohti nykyistä sujuvampaa viranomaisasiointia. On tärkeää, että kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja mahdollisimman hyvä palvelu. Lainsäädännön purkamisen ja perkaamisen lisäksi olennaista on lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen ja tähän palvelulupaus tuo konkretiaa, sanoo Berner.

Palvelulupauksessa todetaan, että hallinnon eri palvelujen toteuttamisessa otetaan huomioon asiakkaan oikeudet, edut ja velvollisuudet. Viranomaisten tulee kiinnittää huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ja niiden noudattamisen tärkeyteen sekä sujuviin viranomaismenettelyihin ja asiakaslähtöisyyteen.

Palvelut on järjestettävä siten, että asiointi on helppoa ja joutuisaa ja palvelun laatu asianmukaista ja yhdenvertaista. Viranomaispalveluja koskee jatkuvan kehittämisen periaate, jota tukee palvelujen sähköistäminen. Palvelulaadussa tähdätään mahdollisimman korkeaan tasoon.

Hallitus luo edellytyksiä tuomioistuimille käsitellä valitusasiat vastaisuudessakin ilman aiheetonta viivästystä.

Palvelulupausta toimeenpannaan kaikilla hallinnonaloilla. Se otetaan huomioon lupaprosessien lainsäädäntöhankkeissa, alemmanasteisia normeja ja ohjeita kehitettäessä sekä strategisessa ohjauksessa ja tulosohjauksessa.

Palvelulupauksen toimeenpano tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitetään ja toteutetaan yhden luukun periaatteen edellyttämiä toimia. Olemassa tai rakenteilla olevien sähköisten viranomaispalvelujen yhteen toimivuus varmistetaan. Huolehditaan tietojen sujuvasta siirtymisestä viranomaisten välillä. Tavoitteena on, että samaa tietoa kysytään kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. Myös päätöksen perusteluja ja niiden ymmärrettävyyttä kehitetään.

Toimintatatapojen ministerityöryhmän esityksen mukaisesti käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan mahdollisuudet asettaa lupaprosesseihin lakisääteisiä käsittelyaikoja.

Ministerityöryhmä seuraa säännöllisesti palvelulupauksen toteutumista. Hallinnonalakohtaiset arviot lupaprosesseihin liittyvien palvelulupausten käytännön toteutumisesta tehdään puolivuosittain.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377