null LVM ehdottaa Vaalimaan rekkaparkin rakentamista ja E18-tiehen panostamista

LVM ehdottaa Vaalimaan rekkaparkin rakentamista ja E18-tiehen panostamista

Tiedote 03.08.2007 12.42 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että vuoden 2008 talousarviossa hallitus tekisi hallitusohjelman mukaisen toteuttamispäätöksen E18-tien kehittämisestä. Helsingin-Vaalimaan yhteysvälin viidestä hankkeesta aloitettaisiin vuonna 2008 Vaalimaan rekkaparkin rakentaminen.

Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseen varattaisiin 24 miljoonan euron sopimusvaltuus. Helsingin-Vaalimaan yhteysvälin muihin hankkeisiin varattaisiin 5 miljoonaa euroa suunnittelurahaa. Yhteensä liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa tiehankkeisiin 29 miljoonan euron kehysylitystä.

E18-tien neljä myöhemmin aloitettavaa hanketta ovat Haminan ohikulkutie, välit Koskenkylä-Loviisa-Kotka ja Hamina-Vaalimaa sekä Kehä III:lla Vanhakartano- lentoaseman tie. Näiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 605 miljoonaa euroa. Yhteysvälit Koskenkylä-Loviisa-Kotka ja Hamina-Vaalimaa voitaisiin toteuttaa PPP-mallilla eli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavina hankkeina.

Ministeriö ehdottaa myös, että E18-tiellä toteutettavan raskaan liikenteen tienkäyttömaksukokeilun laajuudesta ja vaikutuksista laaditaan selvitys.

Ratavälille Savonlinna-Huutokoski ministeriö ehdottaa perusparannusta, jonka avulla turvataan puunhankinta. Perusparannukseen esitetään 42 miljoonan euron määrärahaa; summa on kehysylitystä. Kehäradan suunnittelua ministeriö ehdottaa jatkettavan Ratahallintokeskuksen ja Vantaan kaupungin aiesopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Valtiovarainministeriö puoltaa LVM:n esityksestä vain E18:n tienkäyttömaksukokeilusta tehtävää selvitystä. LVM ottaa ehdottamansa liikennehankkeet esille budjetin jatkoneuvotteluissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettiehdotus on kokonaisuudessaan 2 160 miljoonaa euroa (1 872 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa). Summa on 70 miljoonaa euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön ehdotus. Vuoden 2007 talousarvioon verrattuna määrärahatarve on noin 320 miljoonaa euroa suurempi, mikä pääasiassa johtuu vuonna 2007 aloitettujen liikennehankkeiden ajoituksesta.


Liikennepoliittisen selonteon valmistelu käynnissä

Liikenne- ja viestintäministeriö on keväästä alkaen valmistellut hallitusohjelmaan kirjattua liikennepoliittista selontekoa. Selonteon laatimista ohjaa liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä.

Eduskunnalle annettava selonteko sisältää liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perustuvan kehittämis- ja investointiohjelman, jonka aikajänteenä on 10-15 vuotta. Lisäksi laaditaan koko vaalikauden kattava väyläinvestointiohjelma. Hallitus päätti kehysriihessä, että liikenteen rahoitukseen ja väyläinvestointeihin palataan selonteon yhteydessä.

Selonteon yhteydessä selvitetään myös budjettirahoitusta täydentävien rahoitusmallien käyttämistä väyläinvestointeihin.


Perusväylänpidossa liikenneturvallisuus korostuu

Perustienpidon määrärahaksi liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 532,5 miljoonaa euroa. Ehdotetulla summalla pääteiden ja muiden vilkkaiden teiden kunto säilyy nykytasolla. Teollisuuden puunkuljetusten kannalta olennaisen tiestön kuntoon käytetään 20 miljoonaa euroa.

Tieliikenteen turvallisuutta esitys parantaisi lisäämällä automaattista nopeudenvalvontaa. Valvottavia teitä tulee 300 kilometriä lisää. Vuoden 2008 lopussa valvontakameroin varustettuja teitä on yli 2800 kilometriä.

Perusradanpidossa painopiste on yhä 1970-luvulla perusparannettujen ja loppuun käytettyjen rataosien päällysrakenteen uusimisessa. Tasoristeysturvallisuutta parannetaan tasoristeyksien poistojen lisäksi rakentamalla varoituslaitteita sekä laajentamalla risteyksien näkemäalueita.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen liikenne- ja viestintäministeriö esittää runsaat 94 miljoonaa euroa.

Kaukojunaliikenteen ostoihin LVM ehdottaa käytettäväksi 31,4 miljoonaa euroa. YTV-alueen ulkopuolelle ulottuvassa Helsingin lähijunaliikenteessä ostosumma on 10,9 miljoonaa euroa, jolla turvataan korkeampi palvelutaso kuin minkä lipputulot mahdollistaisivat. Tarjontaa Helsingistä Riihimäelle, Karjaalle ja Lahteen on tarkoitus parantaa sen mukaan kuin lipputulot ja ratakapasiteetti sallivat.

Linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa alueellista liikennettä ostetaan ja paikallista liikennettä avustetaan ehdotuksen mukaan 26,6 miljoonalla eurolla. Ostoilla tuetaan haja-asutusalueiden yhteyksiä.

Varkauden ja Savonlinnan lentoliikenteestä järjestetään kansainvälinen tarjouskilpailu. LVM ostaisi liikennettä enintään miljoonalla eurolla. Kemijärven yöjunaliikenteen ostoon osoitetaan budjettiesityksessä 1,2 miljoonan euron määräraha.

Saariston yhteysalusliikenteeseen ministeriö ehdottaa vajaan 7,6 miljoonan euron määrärahaa.

Lehdistötuki nousee liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa 4,2 miljoonalla 18,5 miljoonaan. Lehdistötukea uudistetaan vuoden 2008 alusta. Valtaosa tuesta jaetaan jatkossa parlamentaarisin perustein.


Merenkulun kilpailukykyä vahvistetaan

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallitusohjelman mukaisesti aloittanut valmistelut merenkulkuelinkeinon kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Kauppa-alusluettelolain uudistusta valmistelleen työryhmän laatimalla lakiehdotuksella muutettaisiin muun muassa matkustajalaivojen miehistökustannusten täysimääräinen tuki pysyväksi. Valtio on huhtikuusta 2007 lähtien korvannut matkustajalaivojen työnantajille kaikki näiden maksamat palkan sivukulut.

Lakiehdotuksen mukaan valtion tukea laajennettaisiin myös eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiisiin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin. Tästä seuraisi 2,9 miljoonan euron ylitys budjettikehyksiin. Esitystä käsitellään talousarvion jatkovalmistelussa.

Väylämaksujen ylikatteellisuutta liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa budjettiesityksessään poistettavaksi. Tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan. Väylämaksulla rahoitetaan tiettyjä Merenkulkulaitoksen viranomaistehtäviä.

Ministeriön budjettiesityksen mukaan väylämaksua alennetaan keskimäärin 10 prosenttia. Muutos koskee sekä maksun yksikköhintaa että enimmäismäärää aluskäyntiä kohti. Alennus kohdennettaisiin kaikille alustyypeille. Hieman muita suuremman alennuksen saavat kuitenkin alukset, jotka kuuluvat kahteen parhaaseen jääluokkaan eli tarvitsevat vähiten jäänmurtajien apua. Väylämaksulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2008.


Tieliikelaitos Destiasta osakeyhtiö

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Tieliikelaitos Destiasta muodostetaan osakeyhtiö vuoden 2008 alussa. Päätös perustuu hallitusohjelmaan. Valtio omistaisi osakeyhtiön kokonaan. LVM on aloittanut yhtiöittämisen valmistelun ja asiaa koskeva lakiesitys on tekeillä.

Ministeriön esityksen mukaan valtakunnallinen junaohjaus siirretään VR-konsernista Ratahallintokeskukselle vuoden 2008 alussa. Ratahallintokeskukseen perustetaan tarkoitusta varten liikenteenhallintakeskus.

Entisenkaltainen liikenteenohjauksen järjestely on tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta ongelmallinen. Rautateiden kansallinen tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa, joten VR saattaa vastedes saada rataverkolle kilpailijoita.

Läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi ministeriö ehdottaa myös VR-Koulutuskeskuksen antaman ammatillisen peruskoulutuksen siirtämistä opetusministeriön hallinnonalalle. Ensimmäiseksi siirrettäisiin veturinkuljettajien koulutus. Valtiovarainministeriö ei puolla opetuksen siirtämistä.

Junaliikenteen matkalippujen tarkastaminen siirretään budjettiehdotuksen mukaan Rautatievirastolta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle. Ehdotus merkitsee työpaikan vaihtoa 35 matkalipuntarkastajalle.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 044 058 1030
rakennusneuvos Mikko Ojajärvi (liikenneväylät), puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
yli-insinööri Marcus Merin (joukkoliikenteen tuet), puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261
neuvotteleva virkamies Elina Normo (viestinnän tuet), puh. (09) 160 28463 tai 040 765 7887