null LVM kiinnittää Liikenneviraston pääjohtajan vakavaa huomiota viraston johtamisen puutteisiin

LVM kiinnittää Liikenneviraston pääjohtajan vakavaa huomiota viraston johtamisen puutteisiin

Uutinen 07.06.2017 07.30 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikennevirastolta huhtikuussa ja toukokuussa selvityksiä koskien viraston käytäntöjä virkanimityksissä ja virkavapauden myöntämisessä.

Selvitysten perusteella Liikenneviraston toiminnassa on havaittavissa selviä puutteita. Liikennevirasto on ministeriön pyynnöstä omalta osaltaan selvittänyt asiaa ja ilmoittanut ryhtyneensä toimivallassaan olevissa kysymyksissä virkamiesoikeudellisiin ja muihin toimiin. Liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan näitä toimia on pidettävä asianmukaisina.

Pääjohtaja Antti Vehviläisen toiminnan arviointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaan.

Ministeriö toteaa, että pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Esille tulleissa tapauksissa hallintomenettelyssä ilmenneet vakavat puutteet voivat olla omiaan heikentämään luottamusta viraston ja sen hallintoprosesseista vastaavan pääjohtajan toimintaa kohtaan.

Ministeriö on jo aikaisemmin kirjeellään 10.4.2017 kiinnittänyt viraston vakavaa huomiota asiaan. Virastossa erityisesti pääjohtajan tulee huolehtia, että viraston käytännöissä havaitut puutteet tulevat korjatuiksi mahdollisimman pian ja tehokkaasti, ja että virastossa on selkeät hallinnolliset prosessit, joita johdonmukaisesti noudatetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole saadun selvityksen perusteella oikeudellisia perusteita katsoa, että pääjohtaja Vehviläinen olisi menetellyt virkatoimissaan lainvastaisesti. Ministeriö on kuitenkin kiinnittänyt pääjohtaja Vehviläisen vakavaa huomiota siihen, että viraston toiminnan johtamisen käytännöissä havaitut puutteet tulevat korjatuiksi mahdollisimman pian.