Takaisin

LVM: Konginkankaan tutkintalautakunnan suositukset pääosin kannatettavia

LVM: Konginkankaan tutkintalautakunnan suositukset pääosin kannatettavia

Tiedote 16.09.2005 14.41 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut lausunnon Konginkankaan onnettomuuden tutkijalautakunnan turvallisuussuosituksista. Ministeriö pitää useimpia suosituksia kannatettavina ja aiheellisina.

Suosituksia oli yhteensä 21, joista lautakunta osoitti 13 liikenne- ja viestintäministeriölle. Osa suosituksista on sellaisia, joiden toteuttaminen on jo valmisteilla.

Joissakin suosituksissa on ongelmana se, että useisiin muihin maihin rekisteröidyt ajoneuvot ja perävaunut jäisivät Suomen tiukennettujen vaatimusten ulkopuolelle. Kansainvälisen liikenteen myötä Suomessa käytetään paljon esimerkiksi puoliperävaunuja, jotka ovat muun maan rekisterissä.

Kuorma-autojen nopeudenrajoittimien säätämisellä nykyisen 90 km/h sijasta 80 kilometrin tuntinopeuteen saattaisi sinänsä olla myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muutokseen liittyy kuitenkin vaikeuksia, jotka edellyttävät vielä laajaa selvitystä.

Vain Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen nopeudenrajoittimien enimmäisnopeuden alentamisella voi olla vaikutuksia kuljetustalouteen, yleisiin kuljetuskustannuksiin ja suomalaisen kuorma-autoliikenteen kilpailukykyyn ja Suomen kilpailukykyyn yleisesti. Näitä vaikutuksia on syytä selvittää tarkemmin ennen kuin päätöksiä asiassa voidaan tehdä.

Tutkintalautakunta ehdottaa, että kuljettajaa voitaisiin rangaista ajoneuvokohtaisen rajoituksen rikkomisesta ajopiirturin tietojen perusteella. Liikenne- ja viestintäministeriö ei näe asialle lainsäädännöllistä estettä, mutta tarkempi selvitys muiden ministeriöiden ja valtakunnansyyttäjänviraston kanssa on tarpeen.

Tutkintalautakunta suosittaa, että kuljetuksiin liittyvistä laittomuuksista tulisi määrätä kuljetusyrityksille ja liikennöitsijöille niin tuntuvat rangaistukset ja seuraamukset, että niillä olisi todellista merkitystä. Liikenne- ja viestintäministeriössä harkitaan, miten liikenneluvan pois ottamista voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen nykyistä useammin ja tehokkaammin.

Myös kuljetusketjun muille osapuolille tutkintalautakunta suosittaa nykyistä suurempaa vastuuta. Asiasta on jo tekeillä lakiesitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Esityksessä vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta, kuorman sitomisesta ja ajoaikojen noudattamisesta tulisi kuljettajan lisäksi myös muulle sellaiselle henkilölle, joka esimerkiksi tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Tarkoituksena on, että jokainen asiasta päättävä vastaa tekemisistään.

Suositukseen siitä, että perävaunujen kuormakorien seinille asetettaisiin lujuusvaatimukset, ministeriö suhtautuu varovaisesti. EU:ssa on nimittäin valmisteilla kuorman kiinnittämisestä suositus, johon sisältyy myös kuormakorin lujuuteen liittyviä vaatimuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, ettei kansallisten kuormakori- ja kuormansidontavaatimusten uudistamista tai laajentamista ole syytä harkita ennen EU:n työryhmän suositusten valmistumista.

Tutkintalautakunta suosittaa, että bussin- ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajatutkintoon pääsisi vain, jos on suorittanut hyväksyttävästi raskaan liikenteen ennakoivan ajon kurssin. Ministeriössä valmistellaan kuljettajan ammattipätevyyttä koskevaa lakia. Ajokorttikoulutus ja ammattipätevyyskoulutus ovat tämän myötä eriytymässä, ja parhaillaan suunnitellaan koulutusten sisältöjä. Ministeriö pitää ennakoivan ajon huomioimista tärkeänä.

Teiden turvallisuutta koskevista suosituksista ministeriö toteaa lausunnossaan, että päätieverkon suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on ensisijaisen tärkeää kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseksi ja ajosuuntien erottamiseksi keskikaideratkaisuin.

Tiehallinnossa on jo tehty päätös kaikkien rakennettavien uusien ohituskaistojen varustamisesta keskikaiteella. Sen sijaan lautakunnan esittämää valaistuksen lisäämistä ministeriö ei suoraan kytkisi raskaan liikenteen runsauteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei pidä tarpeellisena tutkintalautakunnan ehdottaman uuden raskaan liikenteen onnettomuuksien tutkintajärjestelmän perustamista. Järjestelmä olisi käytännössä päällekkäinen nykyisen onnettomuustutkintajärjestelmän kanssa. Nykyisen järjestelmän resursseilla voidaan toteuttaa riittävä raskaan liikenteen onnettomuuksien tutkinta myös muista kuin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.


Lisätietoja

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109