null Maantielauttoja sekä alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevat asetusmuutokset lausuntokierrokselle

Maantielauttoja sekä alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevat asetusmuutokset lausuntokierrokselle

Tiedote 18.03.2020 09.55 fi sv en

Lossi merellä (Kuva: Shutterstock / Igor Grochev)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 17.3.2020 maantielauttoja sekä alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevat asetusten muutosehdotukset lausunnoille. Molempien asetusmuutosten taustalla on kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi vesiliikennelaki. Tavoitteena on myös parantaa vesiliikenteen yleistä turvallisuutta.

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa sekä tarkemmin maantielautoista annetussa asetuksessa. Lauttaliikenteeseen on kuitenkin sovellettava vesikulkuneuvoja koskevaa sääntelyä esimerkiksi vesiliikenteen yhteen törmäyksen estämisen tai vesiliikennehenkilöstön pätevyyden osalta.

Maantielauttoja ja losseja koskevassa muutosehdotuksessa asetus päivitettäisiin vastaamaan uutta vesiliikennelakia. Uudet säännökset koskien esimerkiksi lauttaliikenteen merkitsemistä sekä lauttaliikenteen ja muun vesiliikenteen yhteen törmäämisen ehkäisemistä ovat nykyistä sääntelyä tarkemmat.

Samassa yhteydessä muutettaisiin asetuksen toimivaltaisia viranomaisia koskeva osuus vastaamaan ministeriön hallinnonalan nykyistä rakennetta ja uutta vesiliikennelakia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jotkin maantielauttoihin liittyvät tehtävät siirtyvät Väylävirastolta Liikenne- ja viestintäviraston vastuulle.

Alusten miehitystä koskevalla asetusmuutoksella tavoitellaan työllisyysvaikutuksia

Alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevalla asetusmuutoksella ministeriö haluaa nopeuttaa ammattipätevyyden saamista sekä helpottaa vesiliikenteen henkilöstön työllistymistä ja yritystoimintaa.

Muutosehdotuksessa ministeriö esittää muun muassa, että asetuksella laajennettaisiin merenkulun koulutuksen harjoittelumahdollisuuksia ja helpotettaisiin lisäpätevyystodistusten myöntämistä. Lisäksi ministeriö ehdottaa, että aluksella esimerkiksi tilapäisissä tarkastus-, huolto- tai luotsaustehtävissä olevilta henkilöiltä tai tilapäisessä työssä olevilta viihdetaiteilijoilta ei vaadittaisi merenkulun pätevyysvaatimuksia.

Asetuksella muutettaisiin myös vuokranveneen kuljettajalta vaadittavia pätevyyksiä. Uuden vesiliikennelain perusteella vuokraveneitä koskevista katsastusvaatimuksista ja erillisistä rakenne- ja varustevaatimuksista luovutaan. Näitä veneitä ammattimaisesti kuljettavien henkilöiden, kuten taksiveneiden kuljettajien, pätevyysvaatimukset kuitenkin säilyvät, mutta niitä on syytä tarkentaa.

Jatkossa vuokraveneen kuljettajankirjan myöntämisen edellytyksenä olisivat myös esimerkiksi merilain, kansainvälisten meriteiden sääntöjen ja vesiliikennelain tuntemus.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uuteen vesiliikennelakiin on koottu muun muassa kaikki vesiliikenteen säännöt ja vesiliikenteen ohjaamisen periaatteet.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika maantielauttoja koskevan asetuksen muutoksista päättyy 14.4.2020.

Lausuntoaika alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevan asetuksen muutoksista päättyy 14.4.2020.

Lausuntopyynnöt on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierrosten jälkeen asetusten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tavoitteena on, että asetukset tulisivat voimaan 1.6.2020, samaan aikaan uuden vesiliikennelain kanssa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 34 2031