null Maantieliikennelainsäädännön uudistuksesta keskusteltiin vilkkaasti EU:n liikenneneuvostossa

Maantieliikennelainsäädännön uudistuksesta keskusteltiin vilkkaasti EU:n liikenneneuvostossa

Tiedote 08.06.2017 18.57 fi

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Luxemburgissa 8. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Komissio esitteli ministereille 31. toukokuuta julkaistut maantieliikennealoitteet, jotka koskevat mm. tieliikenteen markkina- ja sosiaalikysymyksiä sekä liikenteen hinnoittelua. Aloitteiden tavoitteena on selkeyttää nykysääntelyä ja tehostaa valvontaa sekä turvata sisämarkkinoiden toiminta, työntekijöiden oikeudet ja yritysten tasapuoliset kilpailuedellytykset.

Keskustelu neuvostossa oli vilkasta, ja jäsenvaltioiden alustavat näkemykset ehdotuksista erosivat vielä monilta osin toisistaan. Ministeri Berner totesi Suomen tukevan yleisesti komission tavoitetta modernisoida EU:n tieliikennelainsäädäntö. Suomen kantaa tähän laajaan pakettiin valmistellaan parhaillaan.

Puheenvuorossaan ministeri Berner korosti tasapainon löytämistä toimivien sisämarkkinoiden ja sosiaalisten näkökohtien välille sekä valvonnan tehostamista. Hän kiitti komissiota nykysääntelyn selkeyttämisestä ja ajoaikoja koskeviin määräyksiin esitetyistä joustoista. Berner kertoi Suomen suhtautuvan alustavasti varauksellisesti siihen, että markkinoille pääsyyn liittyvät vaatimukset laajennettaisiin alle 3,5 tonnia painaviin ajoneuvoihin.

Berner kertoi Suomen tukevan komission tavoitetta uudistaa liikenteen hinnoittelua koskevat säännökset. Berner muistutti, että lainsäädännön ei kuitenkaan pidä rajoittaa uudenlaisten rahoitusmallien tai liikenteen palvelupakettien kehittämistä.

Komissio tiedotti myös 8. kesäkuuta julkaistusta lentoliikennettä koskevasta paketista. Ministeri Berner pitää EU:n sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta tärkeänä tavoitteena. Puheenvuorossaan hän painotti, että tähän tavoitteeseen voidaan parhaiten päästä avoimella lentoliikennepolitiikalla, joka perustuu hyviin suhteisiin Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa ja monenväliseen yhteistyöhön esimerkiksi Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAOssa. Suomen kantaa tähän pakettiin aletaan koordinoida yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston päätelmät EU:n merenkulkupolitiikan painopisteistä vuoteen 2020 asti. Ministeri Berner totesi, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä pikaisesti ja tähän tarvitaan useita keinoja. Koko merenkulkuala tulisi digitalisoida ja automaatiota lisättävä merkittävästi.

Neuvosto hyväksyi myös päätelmät tieliikenneturvallisuudesta. Puheenvuorossaan ministeri Berner korosti automaation, digitalisaation ja tiedon merkitystä liikenneturvallisuuden parantamisessa. Myös tienkäyttäjien asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää.

Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys maantieliikenteen ammattipätevyyksiä ja jatkokoulutusta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattitaitoa ja liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael

hallitussihteeri Veera Kojo, p. 040 733 0554