null MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua

MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua

Tiedote 15.06.2018 14.36 fi sv

Tampere talvi-iltana (Kuva: LVM)

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Tämä käy ilmi katsauksesta, jossa on arvioitu vuosille 2016–2019 solmittujen MAL-sopimusten toteutumista ja menettelyn vaikuttavuutta.

MAL-sopimuksia on laadittu vuodesta 2010 lähtien hallituskausittain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduille. Sopimusten piirissä on yhteensä 43 kuntaa.

Nykyisen sopimuskauden puoliväliarviointi kertoo, että yhdessä sovitut asuntotuotannon ja liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Yhdyskuntarakennetta on eheytetty keskittämällä asuntorakentamista etenkin parhaiten saavutettaville alueille, ja joukkoliikennettä kehittämällä sen käyttäjämäärät on saatu kasvuun. Myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita taajamissa on parannettu.

Hyvästä kehityksestä huolimatta etenkin liikenteen päästövähennystavoitteita tukevia toimenpiteitä pitää vahvistaa huomattavasti. Työpaikat ja palvelut pitää saada pysymään lähellä asukkaita. Myös laadukas lähiympäristö houkuttelee ihmisiä kestävien kulkutapojen käyttöön. Valtiolla on keskeinen rooli päästövähennyskeinojen mahdollistajana.

Valtaosa Helsingin seudun asuntotuotannosta (86 %) on sijoittunut MAL-sopimuksen mukaisille asumisen ensisijaisille kohdealueille. Se tukee osaltaan eheän yhdyskuntarakenteen muodostumista ja toimivan liikennejärjestelmän toteutumisen edellytyksiä.

- MAL-sopiminen on osoittautunut onnistuneeksi keinoksi sitoutua pitkäjänteisesti Helsingin seutua yhdistäviin tavoitteisiin. Alueen voimakas kasvu edellyttää jatkossakin suuria ponnistuksia asuntotilanteen parantamiseksi ja kasvun edellyttämien liikenneinvestointien toteuttamiseksi, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

MAL-sopimusten merkitys näkyy myös Helsingin seudun ulkopuolella. Tampereen seudun asuntotuotannossa on täysimääräisesti hyödynnetty rakenteilla oleva raitiotie. Vuonna 2017 laadittujen asemakaavojen kerrosalasta 71 % sijoittuu yhdyskuntarakenteen joukkoliikennevyöhykkeelle tai keskustoihin.

- MAL on ollut toimiva tapa suurten kaupunkiseutujen ja valtio-osapuolen kesken sopia menettelyistä, joilla kaupunkiseutujen ja näiden vetämänä koko Suomen kasvua on voitu vahvistaa toimivalla yhdyskuntarakenteella, kestävällä liikkumisella sekä tehostuvalla ja laadukkaalla asuntotuotannolla, kommentoi Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Turun MAL-sopimuksessa esitetyt liikenteen toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Asemanseuduilla on kehitetty maankäyttöä ja liityntäpysäköintiä ja myös nopean Turku–Helsinki-ratayhteyden suunnittelu etenee.

- MAL-sopimusmenettely on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi koordinoida vapaaehtoisuuteen perustuen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua kaupunkiseudulla sekä käydä samalla tavoitteellista vuoropuhelua valtio-osapuolten ja sopimuskuntien välillä, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Oulun seudulla asuntotuotannon painopiste on vahvasti Oulun kaupungissa, jossa tiiviille kaupunkiasumiselle on kysyntää. Kerrostalohankkeita on lähdössä liikkeelle myös Oulun lähimmissä kehyskunnissa. Oulun kaupunginseudulla valtion ja kuntien välille on solmittu maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen MALPE-sopimus.

- Oulun seutu on nähnyt MALPE- ja kasvusopimukset erittäin tärkeinä menettelyinä. Sopimuksellisuutta ja sitoutumista yhteistyöhön ja hankkeiden rahoittamiseen tulee vahvistaa ja lisätä suurten kaupunkiseutujen ja valtion välillä, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Maija Stenvall, ympäristöministeriö, p. 0295 25 0220, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Suvi Anttila, ympäristöministeriö, p. 0295 25 0208, etunimi.sukunimi@ym.fi

Yksikön johtaja Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2639, etunimi.sukunimi@lvm.fi