Målet är en smidig flygtrafik till landskapen också under coronaepidemin

Pressmeddelande 30.09.2020 15.00 fi sv en

En arbetsgrupp som utrett flygtrafiken till landskapen föreslår att staten ska köpa flygtrafik till flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi fram till utgången av 2021. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Timo Harakka den 30 september 2020.

Arbetsgruppen anser att det i den exceptionella situationen till följd av coronaviruset är nödvändigt att fatta beslut som tryggar en förutsägbar flygtrafik till dessa exportdrivna områden.

Arbetsgruppens förslag är att Transport- och kommunikationsverket omedelbart ska inleda en upphandling av flygtrafiktjänster för flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi. Konkurrensutsättningen i anslutning till upphandlingen tar uppskattningsvis tre till sex månader.

Finnair har redan meddelat att det kommer att återinföra några veckoturer till landskapen i fråga från slutet av oktober 2020 till utgången av mars 2021. Avsikten är att de flygförbindelser som staten ska köpa inleds när Finnairs trafik upphört.

Efter konkurrensutsättningen ger den tillfälliga lösning som är i kraft till utgången av 2021 tid att ta fram en mer långsiktig lösning och utveckla nya marknadsbaserade modeller för att komma ur den akuta krissituation som coronapandemin orsakat.

– Huvudsaken är att destinationer som är viktiga med tanke på samhällsekonomin förblir tillgängliga även under coronatiden. Stödet upprätthåller förbindelserna, men avsikten är inte att detta ska bli något prejudikat eller någon permanent modell, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka om det stöd som föreslås för landskapsflygfälten.

Arbetsgruppen betonar att stödet ska vara en tillfällig lösning. Finlands och regionernas tillgänglighet ska i första hand ses över och utvecklas långsiktigt i den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen. Avsikten är att en redogörelse om planen ska lämnas till riksdagen våren 2021.

I regionerna förväntar man sig snabba åtgärder och kontinuitet

Arbetsgruppsmedlemmarna betonar vikten av omedelbara åtgärder och ett framåtblickande grepp. Flygtrafikens betydelse accentueras med tanke på regionernas näringsliv, sysselsättning och turism.

– Det är glädjande att förbindelsen mellan dessa fem landskap och de internationella flygfälten kan upptas på nytt. Vi har inte råd att förlora arbetstillfällen, internationella marknadsandelar, affärstillfällen eller partner inom en enda bransch, säger Sari Moisanen, regionchef för Havslapplands utvecklingscentral.

– Mellersta Finland är ett landskap som är starkt beroende av export. Information om kommande flygningar behövs snabbt och långsiktigt, eftersom fungerande flygförbindelser är nödvändiga för exportföretagen, utvecklandet av företagens verksamhet och framtida investeringar, konstaterar verkställande direktören för Mellersta Finlands handelskammare Ari Hiltunen.

Även Kajana stads utvecklingsdirektör Risto Hämäläinen betonar flygförbindelsernas betydelse ur turismens och näringslivets synvinkel.

– Jag hoppas att konkurrensutsättningen av flygtrafiken inleds snabbt så att flygturerna under nästa sommar och höst klarnar. För försäljningen av internationella turismtjänster är det livsviktigt med långsiktiga, fungerande flygförbindelser. Med rätta förväntar sig turistsektorn och det övriga näringslivet att man så snart som möjligt får tillräckliga garantier också för tiden efter köptjänstperioden.

Sami Laakkonen, kontaktchef för Norra Karelens landskapsförbund, betonar att blicken ska riktas mot framtiden.

– Det väsentliga är att man nu får igång flygningarna och kan skapa framtidsutsikter för aktörerna. Inte ett enda företags etablering och investeringar i Finland får falla på landskapens svaga flygtrafikförbindelser. Detta måste vara riktlinjen även i fortsättningen.

Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg från Karleby stad påminner om vikten av samarbete även i fortsättningen.

– Med tanke på exportindustrin i vårt område är jag nöjd över att trafiken inleds och att en lösning för övergångsperioden är tryggad. Vi måste dock komma ihåg att vi i samarbete fortfarande måste arbeta för att trygga flygtrafikens kontinuitet, säger Sandberg.

Arbetsgruppens sammansättning

Kommunikationsministeriet tillsatte den 21 augusti 2020 en arbetsgrupp för att se över flygförbindelserna för Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi och hur de kan tryggas under coronapandemin. Arbetsgruppens mandatperiod löpte ut den 30 september 2020.

Ordförande för arbetsgruppen för flygtrafiken i regionerna var statssekreterare Pilvi Torsti och vice ordförande avdelningschef Olli-Pekka Rantala.

Medlemmar i arbetsgruppen var Sami Laakkonen, kontaktchef vid Norra Karelens landskapsförbund, Ari Hiltunen, verkställande direktör för Mellersta Finlands handelskammare, Risto Hämäläinen, utvecklingsdirektör vid Kajana stad, Sari Moisanen, regionchef för Havslappland, och Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör vid Karleby stad.

Vad händer härnäst?

Beslut om statligt understöd fattas i samband med budgetbehandlingen för 2021. Därefter inleder Transport- och kommunikationsverket som behörig myndighet upphandlingen av flygtrafiktjänster.

Köp av trafiktjänster förutsätter att det åläggs en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i fråga om flyglinjerna mellan landskapsflygplatserna och Helsingfors-Vanda flygplats, och att kraven i EU:s luftfartsförordning uppfylls. Vid upphandlingen bör man också beakta områdets kundbehov och förbindelserna till anslutande flyg från Helsingfors-Vanda flygplats.

Ytterligare information:

Pilvi Torsti, statssekreterare, tfn 040 719 1206

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400