Matkapalvelukeskusten kehittäminen kunnille

Tiedote 26.11.2007 13.35 fi

Matkapalvelukeskusten toiminta järjestetään uudelleen. Keskukset toteutetaan jatkossa kuntien johdolla seudullisena yhteistyönä. Viime vuosina hanketta on toteutettu valtakunnallisen mallin pohjalta lääninhallitusten johtamana. Hankkeessa mukana olleet tahot ovat sopineet uudesta järjestelystä.

Matkapalvelukeskusten tehtävänä on ohjata, yhdistellä ja ketjuttaa matkoja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin liikennevälineisiin. Palvelu on tarkoitettu muun muassa kutsuohjatun liikenteen asiakkaille ja yhteiskunnan maksamien matkojen yhdistelyyn. Yhteiskunnan maksamia matkoja ovat esimerkiksi vammais- ja vanhusten kuljetukset, terveyskeskusmatkat sekä sairaaloiden tulo- ja kotiuttamiskuljetukset.

Tavoitteena on yhdistää samaan suuntaan ja samaan aikaan kulkevien asiakkaiden matkoja silloin, kun se on mahdollista. Järjestelmässä hyödynnetään kaikille avointa joukkoliikennettä, kuten linjaliikennettä sekä palvelu- ja kutsujoukkoliikennettä.

Jatkossa matkapalvelukeskushankkeita valmistelee ja toteuttaa kuntien harkinnan mukaan keskuskaupunki tai jokin seudullinen elin. Tärkeää on seudullisten tavoitteiden ja tarpeiden mukainen järjestelmä. Lääninhallitusten liikenneosastot myöntävät jatkossakin kunnille valtionavustusta matkapalvelukeskusten käynnistämiseksi.

Tähän asti valtakunnallista matkapalvelukeskushanketta ovat koordinoineet liikenne- ja viestintäministeriö sekä lääninhallitusten liikenneosastot. Valtakunnallisen mallin mukaisia keskuksia on perustettu kolme: Pirkanmaalle, Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Aiemmin perustettuja kunnan, Kansaneläkelaitoksen tai muun tahon johtamia keskuksia on kahdeksan.

Käynnissä olevia hankkeita jatketaan. Lääninhallitusten liikenneosastot koordinoivat Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan matkapalvelukeskuksia sopimuskauden loppuun. Nykyiset hankkeet valmistellaan niin, että kunnat voivat ottaa hankkeet johtoonsa. Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa huomioon henkilöliikennelakia uudistaessaan matkojen yhdistelyyn liittyvien palvelujen suunnittelun ja järjestämisen.

Valtakunnallisen mallin mukaisessa matkapalvelukeskustoiminnassa ongelmana on ollut muun muassa se, että kaikkien matkustajaryhmien matkoja ei ole saatu mukaan järjestelmään. Hankkeet ovat painottuneet erilliskuljetusten yhdistelyyn. Tavoitteeksi asetetut avoimen joukkoliikenteen hyödyntäminen ja kutsujoukkoliikenteen kehittäminen eivät ole toteutuneet.

Matkapalvelukeskushankkeessa ovat alun perin olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Kansaneläkelaitos. Opetusministeriö jättäytyy nyt pois hankkeesta. Kela jatkaa omien hankkeidensa kehittämistä ja osallistuu kuntien hankkeisiin tarpeen mukaan. Muut tahot jatkavat matkapalvelukeskustoiminnan kehittämistä muun muassa lainsäädäntötyön ja tiedotuksen avulla.
Lisätietoja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260

Sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja Aini Kimpimäki, puh. (09) 160 74133

Sisäasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen, puh. (09) 160 42826

Opetusministeriö
neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, puh. (09) 160 77443

Suomen Kuntaliitto
liikenneinsinööri Silja Siltala, puh. (09) 771 2104

Kansaneläkelaitos
johtaja Mikael Forss, puh. 020 634 1326 tai 040 752 0631