Takaisin

Matkustajalaivojen miehistökustannusten tuet halutaan pysyviksi

Matkustajalaivojen miehistökustannusten tuet halutaan pysyviksi

Tiedote 03.08.2007 16.04 fi

Ulkomaan meriliikenteessä toimivien matkustajalaivojen miehistökustannusten tuki tulisi muuttaa pysyväksi, ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.

Suomalaisen kauppalaivaston miehistökustannusten kilpailukyvyn parantamista valmistellut työryhmä teki esityksen kauppa-alusluettelolain kokonaisuudistuksesta.
Lakiesitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen.

Lastialuksilla valtio on korvannut täysimääräisesti työnantajalle tämän maksamat sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut sekä merityötulosta toimitetut ennakonpidätykset.

Matkustaja-alusten miehistökustannusten tuki nostettiin määräaikaisesti vuoden 2009 loppuun lastialusten tasolle huhtikuussa 2007.

Tukien yhteismääräksi vuositasolla tulisi 94,8 miljoonaa euroa. Työryhmään osallistunut valtiovarainministeriön edustaja puoltaa työryhmän esitystä, jonka mukaan myös matkustaja-alustuki tulisi muuttaa pysyväksi.

Lakiehdotuksen mukaan valtion tukea laajennettaisiin muun muassa eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiina oleviin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin. Tästä seuraisi 2,9 miljoonan euron ylitys budjettikehyksiin. Valtiovarainministeriön edustaja ei puolla tukien laajentamista.

Uutta työryhmän esityksessä on, että merenkulun tuet koottaisiin yhteen lakiin.

Työryhmä nimitettiin kesäkuussa 2006. Liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi siinä olivat edustettuina valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Merenkulkulaitos. Työryhmän ehdotukset on käsitelty ohjausryhmässä, johon on kutsuttu laajasti merenkulun alan keskeisiä toimijoita.

Merenkulun kilpailukyvyn vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Kilpailukyvystä huolehtiminen auttaa myös turvaamaan kotimaisia työpaikkoja ja huoltovarmuutta.
Lisätietoja:
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166