Takaisin

Merenkulkupoliittisen selvitysryhmän raportista eriäviä näkemyksiä

Merenkulkupoliittisen selvitysryhmän raportista eriäviä näkemyksiä

Tiedote 14.09.2005 12.16 fi

Merenkulkupoliittisia kysymyksiä käsitellyt selvitysryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ryhmän tehtävänä oli selvittää, kuinka hyvin merenkulun tukijärjestelmä vastaa alan tarpeisiin.

Työryhmä ei ota kantaa matkustaja-aluksista maksettavan suoran tuen määräytymisperusteisiin. Se ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää asian pikaisesti. Suomen Varustamoyhdistys ja Ålands Redarförening ovat esittäneet tukiperusteiden muuttamista siten, että aluksille maksettaisiin 94 prosenttia työnantajakustannuksista ja pakollisista vakuutusmaksuista. Toistaiseksi alukset ovat saaneet valtiolta tukena 97 prosenttia siitä ennakonpidätysmäärästä, joka on suoritettu alusten työntekijöille maksetusta merityötulosta.

Alusten hankintoja olisi työryhmän mielestä helpotettava verotuksen avulla. Jälleenhankintavarauksen käyttöönotto on ollut harkinnassa jo lähes kaksi vuotta, ja tilanne alkaa merenkulkualan kannalta käydä sietämättömäksi. Alushankintojen varausjärjestelmät merkitsisivät käytännössä sitä, että valtio lykkäisi alusinvestointeihin käytettyjen varojen verottamista ja kannustaisi näin varustamoja uudistamaan aluskantaansa.

Työryhmä katsoo, että raportista hankittavien lausuntojen pohjalta pitäisi harkita kauppa-alustuen laajentamista koskemaan niitä matkustaja-aluksilla työskenteleviä EU- ja ETA-maiden kansalaisia, jotka ovat Suomessa velvollisia maksamaan lähdeveroa. Matkustaja-alustukien vakinaistamista työryhmä ei puolla vaan pitää perusteltuna sitä, että kysymys ratkaistaan myöhemmin. Raportissa kannatusta ei saanut myöskään lakimuutos, joka mahdollistaisi lastialustuen maksamisen yli 120 matkustajapaikan aluksille.

Valtiovarainministeriön edustaja jätti työryhmän raportista eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa esimerkiksi verotusta koskevat kysymykset kuuluvat valtiovarainministeriön toimialaan, joten työryhmän ei olisi pitänyt käsitellä niitä. Työryhmän puheenjohtaja Raimo Kurki liikenne- ja viestintäministeriöstä puolestaan katsoo raporttiin liittämässään lausumassa, että valtiovarainministeriön kannan takia työryhmä ei ole voinut täyttää asianmukaisesti tehtäväänsä merenkulun tukijärjestelmän turvaamiseksi. Etenkin veroratkaisujen viipyminen estää alan pitkäjänteisen kehittämisen.

Merenkulkupoliittisen työryhmän työn aikana on jo toteutettu eduskunnan hyväksymä ns. bareboat-rahdattujen alusten tukijärjestelmä, jonka voimaantulo edellyttää enää komission hyväksyntää. Lisäksi työryhmä teetti laajan selvityksen Euroopan eri maiden käyttämistä merenkulun tukijärjestelmistä.Lisätietoja: merenkulkuneuvos Raimo Kurki, (09) 160 28490 tai 040 557 6911