Ministerarbetsgrupp: Beredskapen hos den informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen intensifieras

Pressmeddelande 25.11.2022 15.41 fi sv en

Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. (Bild: VNK)

Statens cybersäkerhetsdirektör får i fortsättningen ansvaret för samordningen av beredskapen hos den kritiska informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen förordade detta den 25 november.

Med kritisk informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur avses till exempel allmänna kommunikationsnät och kommunikationskablar. Beredskapen hos infrastrukturen är starkt reglerad och välfungerande. Beredskapsansvaret är fördelat mellan flera myndigheter, och genom ministergruppens beslut effektiviserar man nu samordningen av beredskapen.

"Det förändrade säkerhetsläget framhäver behovet av beredskap i syfte att trygga funktionen hos den infrastruktur som är vital för vårt samhälle. När ansvaret för beredskapen fördelas mellan många aktörer, måste den ömsesidiga samordningen mellan dessa vara effektiv och ledningsstrukturerna tydliga. Denna effektivisering av samarbetet är viktigt för att stärka det finländska samhällets kristålighet ", säger kommunminister Sirpa Paatero.

”Cybersäkerheten är en väsentlig del av den övergripande nationella säkerheten och beredskapen. Det är naturligt att cybersäkerhetsdirektören svarar för beredskap som har samband med kritisk data- och kommunikationsteknisk infrastruktur,” säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Andra myndigheters och aktörers lagstadgade befogenheter eller skyldigheter i fråga om beredskapen hos kritisk informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur ändras inte trots att uppgiften anförtros cybersäkerhetsdirektören.

Strategin för den offentliga förvaltningen styr reformen av förvaltningen

Ministergruppen behandlade också bland annat läget för strategin för reformen av den offentliga förvaltningen. Strategin styr reformen av hela den offentliga förvaltningen på 2020-talet. Reformen av den offentliga förvaltningen gör vardagstjänsterna smidigare, tryggar rättssäkerheten i samhället och skapar nya möjligheter för företag och samfund.

”Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen är den första plan för utveckling av förvaltningen som är så här ambitiös och som kombinerar olika nivåer inom förvaltningen. Själva genomföringen är avgörande även för denna strategi och vi har kommit igång på ett positivt sätt,” konstaterar minister Paatero.

Andra teman för ministergruppens möte är lägesbilden över cybersäkerheten, åtgärdsplanen för den digitala kompassen samt aktuella EU-frågor som gäller digitalisering och dataekonomi.

Mer information:

Susanna Huovinen, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 029 553 0199

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530117

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969293

Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047142