Ministerarbetsgrupp: Funktionssäkerheten hos statens lokaler i olika undantagssituationer utvecklas

Pressmeddelande 24.01.2023 13.54 fi sv en

Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. (BIld: VNK)

Lokaler som statliga myndigheter har till sitt förfogande utvecklas ytterligare. Syftet är att stärka säkerheten och funktionssäkerheten hos myndigheternas fastigheter.

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen förordade den 24 januari att finansministeriet, myndigheterna och Senatfastigheter fortsätter att utveckla beredskapen i fråga om lokaler. Dessutom diskuterade ministerarbetsgruppen cybersäkerheten och lägesbilden för digitaliseringen.

Målet är att de centrala statliga myndigheternas kritiska verksamhet ska kunna fortsätta också när till exempel el-, vatten- eller värmedistributionen eller datakommunikationsförbindelserna är förhindrade. Därför utvecklas infrastrukturen för vissa fastigheter.

”Genom att utveckla beredskapen stärker vi hela samhällets resiliens. Utgångspunkten ska vara att de viktigaste myndigheternas verksamhet säkerställs även under exceptionella omständigheter så att samhällsfunktionerna förblir stabila”, berättar kommunminister Sirpa Paatero.

Långsiktigt cybersäkerhetsarbete

Cybersäkerhetsåtgärder och beredskapsåtgärder har redan länge bearbetats inom olika förvaltningsområden. Ministergruppen fick en översikt över till exempel placeringen av datalager, lösningar som ersätter kritisk datakommunikation, utvecklandet av dataskyddstjänsterna samt åtgärderna för hantering av cyberstörningar.

”Finland hör till de ledande länderna i fråga om cybersäkerheten, och vi förbättrar beredskapen kontinuerligt. Vi har gjort stora framsteg under de senaste åren speciellt inom samordningen av cybersäkerheten”, sade minister Paatero.

Ministergruppen behandlade också lägesbilden för digitaliseringen, dvs. den så kallade digitala portföljen. Den digitala portföljen är ett uppföljningsverktyg som omfattar de viktigaste digitaliseringsprojekten inom statsförvaltningen. Med hjälp av den kan man skapa en övergripande bild av pågående utvecklingsprojekt och allokera investeringarna effektivare än i nuläget. Den digitala portföljen stöder genomförandet av de nationella mål för utnyttjande av digitaliseringen som ställts upp i den digitala kompassen.

Lägesöversikt över öppna radionät

Gruppen fick också en lägesöversikt över utvecklandet av öppna radionät, dvs. Open RAN. Med öppna radionät, Open RAN (Radio Access Network), avses radionät där de olika gränssnitten till nätet är öppna och där delar kan upphandlas hos flera olika tillverkare. Eftersom Open RAN möjliggör öppnande av olika gränssnitt i radionätet kan allt flera tillverkare tillträda marknaden. Utvecklingen och förverkligandet av Open RAN medför fortfarande flera osäkerhetsfaktorer och säkerhetsrisker, men också fördelar och säkerhetsfrämjande möjligheter.

”Finland har tagit initiativet till nätsäkerhet och vår lagstiftning har fått stor positiv uppmärksamhet ute i världen. Vi övervakar också i internationellt samarbete nya användningssätt och standarder för kommande nätgenerationer”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Ytterligare information:

Susanna Huovinen, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 029553 0199

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530117

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969293

Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047142